Historia Kiełpina

Stronę redaguje Stanisław Miłosz

Inspiratorem do prowadzenia tego działu był sołtys Mirosław Paczoska.  Dziękuję Ci Mirku.

KIEŁPINO DAWNIEJ i DZIŚ
wg dokumentów naukowych i publicystycznych oraz świadków

                                                                 KIEŁPINO – kartuskie                                                              Słowiańskie słowo „kiełp” oznaczało łabędź

Położenie (wg pomiaru w centrum wsi – na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Arasmusa z Długą):

  1. 18o17/ długości geograficznej wschodniej,
  2. 54o29/ szerokości geograficznej północnej

Kiełpino jest położone nad jeziorami ?

  1. Dużym (164,9 m. npm, ok. 16 ha, dł. 678 m., szer. 305 m.)
  2. Małym (165,9. npm.,ok.8,3 ha, dł. 425 m, szer. 227m),

oraz zagłębieniem terenowym tzw. Basenie Kiełpińskim, którego dnem wije się Radunia (157,1 m. npm.). Obecne źródło rzeki znajduje się ok. 1,2 km od jez. Stężyckiego w kierunku Kościerzyny. Jednak prapoczątek Radunia miała na garbie morenowym ? po ostatnim zlodowaceniu (ok. 11-12 tys. lat temu), w okolicach Babiego Dołu w tzw. Jarze Raduńskim ? bardzo ciekawy odcinek biegu rzeki, który rozpoczyna się przed babidolskim lasem na granicy terenów Kiełpina.Najwyższe wzniesienie ? 215,4 m npm. przy zabudowaniach Władysława Hincy. Różnica poziomów pomiędzy najwyższym wzniesieniem i:

  1. jeziorem Dużym ? 50,5 m
  2. rzeką Radunią ? 58,3 m

Powierzchnia sołectwa Kiełpino ( Kiełpino i Leszno) wynosi 790,31ha.

Sołectwo Kiełpino zamieszkuje:

  1. ? wg stanu z lutego 2005 r – 2659 osób (Kiełpino – 2525 osób, Leszno – 134 osób)
  2. ? wg stanu z 9 września 2014 r. ? 3410 mieszkańców

Wypis z kroniki szkolnej z roku 1945 (zachowano pisownię):

?…Są jednak ślady neolitu. Tak znalazł pewien gospodarz młot kamienny? W roku 1927 wyorał p. Noetzel kilkanaście urn na roli plebańskiej i to na wzgórku około 100 m. od szosy Kartuzy-Kościerzyna. Na południe od kościoła za Radunią znajdowało się grodzisko, którego ślady dziś jeszcze rozpoznać można. Kształt był kolisty o średnicy około 10 m. a 6-7 m wysoki nasyp, który posiadał wydrążenie. Dostęp do grodziska prowadził od strony południowej ? z lasu. Nazywano owe grodzisko po niemiecku ?Werkunschles SchloB?. Przed około 35 lat dał posiedziciel Wyczechowa nasyp rozwieść. Około 295 worków ziemi rozrzucono po łąkach i błotach. Powiadomiono, że w owym okopie miały się znajdować pieniądze. 16 sierpnia tj. 1929 r. odkopano blisko cegielni na zachód od Kiełpina jeden grób szkieletowy w którym znajdowały się szczątki młodej niewiasty. Tego samego dnia profesor Kostrzewski z Poznania ze swym pomocnikiem Maciejewskim odkopał wśród lasku na zachód ? południe od jeziora Kiełpińskiego dwa kurchany. W jednym znajdowało się kilka kości, dwa garnki z dwiema szpilkami i szklaną paciorką. W drugim zaś znajdował się nad właściwym grobem jeszcze grób szkieletowy. Śród nakrycia kamieniami w kształcie koła zewnętrznego i wewnętrznego znaleziono żarno jeszcze mało potrzebowane. Groby oszacowano na 1700 lat, zatem pochodzić mają z brązu, 200 lat po Chrystusie…?

Urozmaicona budowa podłoża i ukształtowanie powierzchni to wynik działalności plejstoceńskich zlodowaceń, a przede wszystkim ostatniego zlodowacenia ? bałtyckiego. Osady plejstoceńskie tworzą zwartą pokrywę o miąższości ok. 150 m. Na niewielkim terenie występuje stosunkowo duża wysokość względna ? 58,3m.                                                                                                                                                                    Występują tu gleby głównie bielicowe wytworzone z piasków luźnych lub słabo gliniastych. Są to gleby silnie kwaśne. Dlatego roślinami głównie uprawianymi są żyto i ziemniaki.                                                     Klimat na terenie Kiełpina podobnie jak i Kaszub jest bardzo zmienny. To obszar chłodny, mglisty, z częstymi opadami, a zimą długo przykryty śniegiem i ścięty mrozem. W ciągu roku najczęściej wieją wiatry z zachodu Wiatry zachodnie i północne znacznie obniżają temperaturę w lecie, wschodnie zaś przynoszą w tym czasie masy ciepłego powietrza, zimą skutki takich wiatrów są przeciwne. Wiatry zachodnie są deszczonośne.                                                                                                                                       Kiełpino otaczają lasy – głównie sosnowo – świerkowe z domieszką buków. W obrębie Kiełpina znajdują się niewielkie połacie terenów zalesionych sosną przez człowieka.

Kalendarium dziejów wsi Kiełpino

Okres od pradziejów do II wojny światowej

Według Dariusza Dolatowskiego w oparciu o dokumenty źródłowe

 

Lp. Data Treść
1.                    poł. V w.

n. e.

Na miejscu dzisiejszej wsi Kiełpino istnieje stała osada otwarta prowadząca handel ze światem, który umożliwiała droga łącząca południe Pomorza Gdańskiego z basenem Morza Śródziemnego
2.                    21.02.1241 Utworzenie ?kasztelanii goręczyńskiej? ? pierwsza pisana wzmianka na temat Kiełpina i Leszna
3.                    4.10.1282 Likwidacja ?kasztelanii goręczyńskiej?
4.                    1308/1309 Przejęcie Pomorza Gdańskiego wraz z Kiełpinem przez Zakon Krzyżacki
5.                    1357 Nadanie wsi do lokacji braciom Friedrichowi o Wissengandowi von Ruthin.
6.                    1364 Wydzierżawienie karczmy w Kiełpinie Johanowi Smythowi
7.                    ok. 1380 Kiełpino stało się własnością Jana z Rusocina
8.                    29.09.1380 Nadanie karczmy we wsi wraz z gruntem Klausowi Botenerowi; pojawiają się pierwsze znane nazwiska mieszkańców wsi
9.                    29.06.1382 Nadanie Kiełpina zakonowi kartuzów
10.                14.09.1384 Wieś została wymieniona w dokumencie donacyjnym wydanym przez Krzyżaków kartuzom
11.                1385 Wydanie koncesji dla nowego karczmarza kiełpińskiego Staszka
12.                2.08.1386 Konfirmacja dokumentu donacyjnego dla kartuzów z 1384 roku, w którym wymieniono Kiełpino
13.                21.10.1391 Budowa wsi drewnianej świątyni oddanej do użytku w 1404 roku i utworzenie parafii kiełpińskiej wyodrębnionej z parafii goręczyńskiej; na przełomie XIV/XV wieku świątynia otrzymała dzwon
14.                29.09.1397 Wydzierżawienie jednego z kiełpińskich młynów Heinrichowi Molnerowi
15.                1415 Włościanie kiełpińscv otrzymali nowy dokument lokacyjny
16.                1454?1466 Wybuch wojny trzynastoletniej, która przyniosła koniec władztwa krzyżackiego i włączenie Pomorza Gdańskiego wraz z Kiełpinem do Królestwa Polskiego w granicach Prus Królewskich, województwa pomorskiego i powiatu tczewskiego
17.                20.01.1486 Biskup kujawski Piotr i przeor Andreas Brettschneider wydali dekret likwidujący parafię kiełpińską i włączający ją do parafii goręczyńskiej
18.                29.01.1525 Konfirmacja przywilejów i praw kartuskich obejmujących też Kiełpino przez króla Zygmunta I Starego
19.                1534 Kiełpino zostało ujęte w zestawieniu dochodów biskupa włocławskiego jako płatnik dziesięcin
20.                14.03.1559 Wydzierżawienie młyna kiełpińskiego burmistrzowi gdańskiemu Konstantemu Ferberowi
21.                1563?1591 Kiełpino administrowane było przez konwent cystersów z Oliwy
22.                12.1570 Wieś ujęta została w zestawieniu płatników królewskiej kontrybucji
23.                1571 Bunt chłopów kiełpińskich przeciw zwiększeniu wymiaru robót pańszczyźnianych
24.                1583?1584 Wizyta kanoniczna parafii goręczyńsko-kiełpińskiej przez delegata biskupa Hieronima Rozrażewskiego
25.                08.1591 Kiełpino zostało ujęte w pierwszym po rewindykacji kartuzji inwentarzu klasztornym
26.                1599 Kolejna wizytacja kanoniczna przeprowadzona na polecenie biskupa włocławskiego
27.                ok.1600 Mieszkańcy Kiełpina otrzymali wilkierz normujący ich życie codzienne
28.                1601?1602 Wieś przedmiotem sporów granicznych toczonych przez kartuzów z norbertankami żukowskimi
29.                1603 Wieś wymieniono w kolejnym inwentarzu klasztornym
30.                1612 Wymierzenie wsi
31.                1626?1629 Pierwsza wojna polsko-szwedzka skutkująca zniszczeniem wsi i gospodarek jej mieszkańców
32.                1630 Budowa owczarni kartuskiej w osadzie Leszno
33.                16.05.1634 Utworzenie dekanatu mirachowskiego, w skład którego weszła wieś Kiełpino i świątynia kiełpińska podporządkowana parafii goręczyńskiej
34.                1645 Spisano kolejny inwentarz klasztorny, w którym wymieniono wieś Kiełpino i owczarnię Leszno
35.                1646?1647 Zbudowano nową murowaną świątynię pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy
36.                2.10.1648 Wizytacja parafii goręczyńsko-kiełpińskiej przez Jana Smaka i kanonika kruszwickiego Stanisława Kazimierza Mysłakowskiego
37.                1651 ? 652 Spory graniczne między kartuzami a norbertankami żukowskimi dotyczące między innymi granic Kiełpina
38.                1655? 1660 Druga wojna polsko-szwedzka zwana Potopem skutkująca zniszczeniem wsi Kiełpino
39.                1662 Powstał kartuski inwentarz klasztorny, w którym opisano majątek Leszno
40.                1670 Kolejny inwentarz klasztorny opisujący wieś Kiełpino i osadę hodowlaną Leszno
41.                1686 Pierwsza wzmianka o szkółce parafialnej działające przy miejscowej świątyni
42.                1690 Spłonęła jedna z dwóch funkcjonujących we wsi karczem
43.                1693;  1697 Zniszczenie i ograbienie wsi w czasie walk o tron po zmarłym królu Janie III Sobieskim
44.                1700?1721 Wybuch wielkiej wojny północnej, która przyniosła klęski elementarne, epidemie, wyludnienie wsi itp.
45.                1715 Mieszkańcy Kiełpina otrzymali zezwolenie na zbudowanie we wsi kramu
46.                16.11.1730 Król August II wydał przywilej zezwalający na urządzanie targów (jarmarków) w dniu odpustu patrona miejscowego kościoła św. Michała Archanioła
47.                1733?1735 Wojna o secesję polską, której ofiarą padli kiełpinianie
48.                28.12.1747 Mieszkańcy wsi otrzymali generalny kontrakt graniczny regulujący i odnawiający przebieg jej granic
49.                1776 Wizytacja parafii goręczyńsko-kiełpińskiej przez archidiakona pomorskiego Bazylego Złockiego
50.                20.09.1772 Konsekracja świątyni kiełpińskiej
51.                1772 I rozbiór Polski ? konfiskata kartuzji kaszubskiej i jej majątków, w tym Kiełpina i Leszna; Kiełpino stało się wsią królewską podległą landratowi powiatu tczewskiego i intendenturze kartuskiej
52.                20.05.1780 Zawarcie nowego kontraktu z karczmarzem kiełpińskim
53.                1.07.1818 Reforma administracyjna w państwie pruskim ? Kiełpino weszło w skład regencji gdańskiej i powiatu kartuskiego; we wsi powstaje jednoklasowa szkoła
54.                15.11.1820 Uwłaszczenie chłopów kiełpińskich
55.                1837?1840 Budowa Drogi Kiełpińskiej (dziś ul. Fr. Sędzickiego)
56.                1844 Sprzedaż majątku Leszno przez fiskus pruski; od 26 stycznia tego roku mieszkańcy katoliccy podporządkowani zostali kuracji w Kartuzach
57.                1.06.1850 Kiełpino i okolice nawiedziło potężne gradobicie
58.                9.11.1861 Ewangeliccy mieszkańcy Leszna podporządkowani zostali parafii w Kartuzach
59.                1867 W Kiełpinie powstaje nowa jednoklasowa szkoła katolicka
60.                23.05.1874 Powiatowa reforma administracyjna, w wyniku której powstała gmina wiejska Kiełpino podległa obwodowi goręczyńskiemu
61.                1879 Budowa organów w świątyni kiełpińskiej
62.                1892 Przyłączenie do gminy wiejskiej Kiełpino majątku Leszno
63.                1897 Budowa nowej dwuklasowej szkoły
64.                1904 Przygotowanie do rozbudowy miejscowego cmentarza
65.                29.10.1908 W Kartuzach powstał Bank Ludowy, którego członkiem był Adam Rompski i Władysław Arendt z Kiełpina
66.                1909 W Kiełpinie działała biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych prowadzona przez Franciszka Turzyńskiego
67.                20.02.1910 Założenie w Kiełpinie Towarzystwa Ludowego
68.                10.1910 Otwarcie elektrowni w Rutkach i elektryfikacja Kiełpina
69.                1914 Wybuch I wojny światowej, na której frontach walczyło wielu kiełpinian
70.                1919 Utworzenie kuracji kiełpińskiej administrowanej przez kuratusa księdza Leona Gregorkiewicza
71.                4.02.1920 Kiełpino zostaje włączone w granice państwa polskiego i powiatu kartuskiego
72.                1920 W Kiełpinie zostaje zatrudniony pierwszy polski nauczyciel Ksawery Chmurzyński
73.                1921 Jedna z pierwszych informacji na temat kiełpińskiego oddziału Banku Ludowego
74.                12.05.1921 Wydano rozporządzenie przywracające wsi polską nazwę
75.                30.09.1921 Pierwszy polski spis statystyczny w Kiełpinie i Lesznie
76.                ok. 1923 Powstała osada Bernardówka; we wsi działało Kółko Rolnicze, którego prezesem był Adam Rompski
77.                1926?1929 We wsi na gruncie wcześniejszych znalezisk luźnych pochodzących z różnych epok historycznych przeprowadzono badania archeologiczne z udziałem naukowców. Jednocześnie kontynuowano wcześniejsze badania biologiczne w miejscowych akwenach wodnych; rozbudowa kościoła kiełpińskiego
78.                1927 Otwarcie przy ul. Kartuskiej żwirowni Władysława Arendta
79.                1928 Świątynia kiełpińska uzyskała nowy dzwon; elektryfikacja wielu zabudowań we wsi i kościoła
80.                30.01.1929 Urząd kuratusa kiełpińskiego obejmuje ksiądz Antoni Arasmus
81.                1930 Budowa figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
82.                5.01.1930 Wybory do Sejmiku Powiatowego, w których startowali Jan Regliński i Augustyn Necel z Kiełpina oraz Józef Elas z Leszna
83.                10.06.1930 Wojewódzka reforma administracyjna, w wyniku której gmina wiejska Kiełpino stała się częścią wójtostwa goręczyńskiego
84.                08.1930 Zamieszki w Kiełpinie na tle zatrudnienia przy budowie kolei robotników sprowadzonych z kraju z pominięciem miejscowych bezrobotnych
85.                4-5.08.1931 Wizytacja parafii kiełpińskiej przez ordynariusza chełmińskiego bpa Konstantego Dominika
86.                1932 Reorganizacja kiełpińskiej szkoły podstawowej; utworzenie okręgu sanitarnego w związku z wybuchem epidemii pryszczycy
87.                1.03.1932 Przeniesienie służbowe nauczyciela Ksawerego Chmurzyńskiego do Borcza
88.                20.04.1933 Wojewódzka reforma administracyjna tworząca wiejską gminę Kiełpino kierowaną przez sołtysa Józefa Elasa z Leszna
89.                11.06.1933 Uroczyste poświęcenie sztandaru kiełpińskiego oddziału Towarzystwa Powstańców i Wojaków
90.                1.08.1933 Wójt gminy Goręczyno wydał rozporządzenie policyjne ustalające wymiar kar za nieprzestrzeganie regulaminu jarmarków
91.                1933-1934 Budowa Groty Maryjnej poświęconej 16 września 1934 roku
92.                1.08.1934 Wojewódzka reforma administracyjna tworząca gminę Kartuzy, w skład której weszła gmina wiejska i wieś Kiełpino
93.                20.09.1934 Wojewódzka reforma administracyjna tworząca gromadę Kiełpino wchodzącą w skład gminy wiejskiej Kartuzy
94.                1936?1937 Funkcje wójta kartuskiej gminy wiejskiej pełnił rolnik z Leszna Józef Elas
95.                31.05.1938 Podział dorzecza rzeki Raduni na obwody rybackie między innymi jeziora Duże Kiełpino
96.                11.11.1938 Zatwierdzenie statusu kiełpińskiej spółki rybackiej ?Duże Kiełpino?
97.                15.03.1939 Urzędowe zawieszenie odbywania targów zwierzęcych w Kiełpinie
98.                1.09.1939 Wybuch II wojny światowej i włączenie Kiełpina do III Rzeszy Niemieckiej
99.                4.09.1939 Zajęcie Kiełpina przez oddziały niemieckie
100.            26.10.1939 Włączenie Kiełpina do Okręgu Rzeszy Gdańsk ? Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig ? Westpreussen) nazwanego 2 listopada 1939 roku Danzig-Westpreussen
101.            29.10.1939 Rozstrzelanie księdza Antoniego Arasmusa
102.            24.10.1940 Kiełpino weszło w skład nowego urzędu obwodu Kartuzy (Amtsbezirk Karthaus) i zreorganizowanego 25 czerwca 1942 roku po zmianie nazw gmin i wsi jako Kelpsee z częścią nazwaną Loschen w obwodzie Karthaus powiatu kartuskiego Karthaus?(Westpr.)-Land

 

                    Dotychczasowy rys historyczny Kiełpina – okres od pradziejów wsi do końca drugiej wojny światowej usunięto na rzecz „Kalendarium dziejów wsi Kiełpino” według Dariusza Dolatowskiego.

2015 lipiec W przyszłym roku rozpiętość lat od zaistnienia wsi będzie wynosić: 1241 – 2016 ==> 775.  Proponuję uroczyście obchodzić 775 lat funkcjonowania bliskiego nam Kiełpina.

Chronologia dziejów Kiełpina po drugiej wojnie światowej. 

52. 1939.10.29 Zamordowanie księdza Antoniego Arasmusa
53. 1945.03.08 Wyzwolenie Kiełpina
54. 1945 Otwarcie szkoły z nauczaniem w języku polskim. Ławki szkolne budują rodzice. Pracuje 3 nauczycieli. Kierownikiem szkoły jest p. Kupper. Uczniowie zamiast zeszytów używali tabliczkę do grawerowania ( 1-sza strona linijki, 2-ga strona kratki) i tzw. rysik do pisania.
55. 1946 Otwarcie sklepu GS ?Samopomoc Chłopska? w Kiełpinie w domu M. Kluge (obecnie p. Czerwińskich)
56. 1946 Przybycie do parafii kapelana wojskowego ks. Niemczyckiego
57. 1947 Oddanie do użytku pierwszej części nowego cmentarza na działce ofiarowanej
przez p. Petka.
58. Postawiono ogrodzenie wokół tzw. starego cmentarza. Na betonowym fundamencie zamocowano metalowy parkan zbudowany przez kowala Feliksa Hincę.
59. 1950 Zorganizowano 7 klasę Szkoły Podstawowej. Kierownik Szkoły p. Marta Skorowska przekazała swój pokój mieszkalny na salę lekcyjną do istniejących 2 sal lekcyjnych.
60. 1952 Otwarcie przystanku kolejowego. Inicjatorem był proboszcz ks. A. Niemczycki. Peron znajdował się po przeciwnej stronie do obecnego peronu. Przed otwarciem przystanku – mieszkańcy korzystali ze stacji kolejowej w Babim Dole lub Somoninie.
61. ?-? Działało zbiorcze radio poprzez głośniki (tzw. kołchoźniki) w domach.
Centralka tj. radio znajdowało się w domu P. Noetzla
62. 1953 We wsi istnieją 4 stawy. W największym z nich (p. Wrońskiego) urządzano kąpiele.
63. ?-? ?Aremkuta?- sala lekcyjna (obecnie dom M. K. Fierków).
64. 1955-60 Siedziba Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w domu p. Tandek.
65. 1956 Strajk szkolny w Kiełpinie.
66. ? Ponownie uruchomienie żwirowni. W miejscu wybranego żwiru powstała niecka, której dno znajduje się na poziomie jeziora tj. ok. 165 m. npm.
67. 1956 Na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Długiej od strony cmentarza w wydrążonej skarpie stoi budynek po tzw. starej kuźni.
68. ?-? Funkcjonuje silna drużyna piłki nożnej jako LZS (Ludowy Zespół Sportowy)
69. 1961 Otwarcie Biblioteki Publicznej w domu p. Gizela.
70. 1964 Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.
71. 1965.12.11 Oddanie do użytku wodociągu wiejskiego.
72. 1966 Wprowadzono 8-klasową szkołę.
73. 1971 Budowa szosy asfaltowej Bernardyna-Kiełpino (do obecnego stadionu – ulica Długa).
74. 1974.07.22 Oddanie do użytku stadionu wiejskiego i strzelnicy. Po kilku latach strzelnicę zamknięto po zniszczeniu jej w pożarze.                                                                                                                         75. 1974 pazdziernik. Zlokalizowanie i upamiętnienie miejsca zamordowania księdza Antoniego Arasmusa. Na tym miejscu postawiono ogrodzenie (płotek) 1mx 1m x60cm. Wewnątrz umieszczono tabliczkę z napisem „Tutaj 29 października 1939 r. został zamordowany przez Niemców ksiądz Antoni Arasmus. Polak – Patriota”. Inicjatorem był Stanisław Miłosz                                        76.1974.11.11 Oddanie do użytku zakładów drobiarskich.                                          77.1975 Nadanie szkole imienia Partyzantów Gryfa Pomorskiego.
78. 1976 Zorganizowanie Klubu Rolnika.
79. ?-? W pomieszczeniach p. H. Brylowskiego funkcjonował pub. Właściciel zorganizował spotkanie młodzieży z ówczesnym działaczem młodzieżowym ? Aleksandrem Kwaśniewskim.                                                                                             80.  IX.1977 – VIII.1991 Funkcjonowało przedszkole w budynku Agnieszki i Romana . Formelów na ulicy Kolejowej 11.
81. 1979 ? Trątkownica ? rozpoczęcie badań nad Kamiennym Kręgiem ? kultura Gotów.
82. ?-? Warszawska wytwórnia przyrządów szkolnych ?Skala? corocznie organizowała kolonie letnie dla dzieci pracowników zakładu.
83. 1980 Przedłużenie linii autobusowej do Kiełpina.
84. 1982 Wprowadzono nazewnictwo ulic w Kiełpinie. Inicjatorem i pomysłodawcą nazw 16 – tu ulicom był Stanisław Miłosz.
85. 1982 ? Zaistnienie osiedla Józefowo.
86. 1983 ? Oddanie do użytku budynku dworca PKP.
87. ? Oddanie do użytku stacji transformatorów.
88. 1985  Otwarcie poczty w budynku p. Benona Leszkowskiego na ulicy Arasmusa.
89. ? Uruchomienie linii telefonicznej.
90. ? Uruchomienie tartaku.
91. 1995-96  Rozbudowa nowego budynku szkolnego.
92. ? Wybudowanie (Pustki) i Leszno-oddanie do użytku stacji naprowadzającej samoloty.
93. ? Jacek Wroński sponsorował żelazny mostek nad Radunią.
94. ? Uruchomiono Punkt Lekarski w domu S. Czapp.
95. ? Otwarto aptekę w domu U. H. Krefta.
96. ? Zbudowanie domu przedszkola przez Jacka Wrońskiego.
97. ? Otwarto przedszkole w domu zbudowanym na ten cel przez Jacka Wrońskiego
98. ? Zbudowanie domu na aptekę przez Jacka Wrońskiego.
99. 2014.01.15 Otwarcie gminnej hali widowiskowo –  sportowej.

100. 2014 Zbigniew Wroński otworzył myjnię samochodową                                                  101. 2014 Rozpoczęcie rozbudowy kościoła. Wykonawcą prac budowlanych i nadzór nad przedsięwzięciem sprawuje p. Bogdan Górski. Jest również jednym ze  sponsorem.           102. 2015.03.25 Wybór p. Mirosława Paczoska na sołtysa Kiełpina.                               103. 2015.06 Sołtys p. Mirosław Paczoska uruchomił stronę internetową Kiełpina – „kielpino.eu”.  Jest także pomysłodawcą wykonania pięknej skarpy sołeckiej wsi Kiełpino.    104. 2015.12.10 – Ostatnia Msza św. w starej części kościoła i przeniesienie ołtarza głównego do nowej części świątyni.                                                                                         105. 2016.06.23 Zakończenie rozbudowy kościoła. Jest przepiękny.                                      106. 2016.09.24 Uroczyste obchody 775 – lecia Kiełpina. Pomysłodawcą obchodów był Stanisław Miłosz. Po mszy – dla uczczenia 775 – lecia Kiełpina  nastąpiła odsłonięcie i poświęcenie kamiennej tablicy, której projektodawcą był Stanisław Miłosz a wykonawcą – firma kamieniarska Marcina Ochmana. W ramach tych obchodów odbył się Bieg Arasmusa na dystansie 5km. Pomysłodawcami byli Karol Nowakowski i Waldemar Wróbel. Super udana impreza sportowa.                                                                          106. 2016.09.29 Biskup pelpliński

UWAGA – Wykorzystano m.in. zapiski śp. Zygmunta Ciechanowskiego. Ciąg dalszy niebawem. Wszystkie znaki zapytania są w trakcie wyjaśniania a treść uzupełniana.

INFORMACJE

Obecnie tj. od jesieni 2015 r. współpracuję z p. Dariuszem Dolatowskim. Pan Dariusz jako osoba znająca łacinę i język niemiecki wykorzystuje źródłowe dokumenty w tych językach na temat Kiełpina. Przygotowuje wydanie książkowe o naszej wsi. Zwracamy się z prośbą do osób, które mają dokumenty rodzinne czy zdjęcia dotyczące przeszłości Kiełpina o wypożyczenie ich na skopiowanie aby wykorzystać je w ww. książce. Materiały można przekazać mnie tj Stanisławowi Miłoszowi tel 668 448 290 lub p. Dolatowskiemu  tel 875 672,  795 405 967 a także p. Urszuli Szczepańskiej tel.514 273 765.  Ponawiamy prośbę o wspomożenie nas wszystkimi dokumentami rodzinnymi czy ogólnymi – pisemnymi i fotografiami, mogącymi wzbogacić wiadomości o naszej wiosce. Dokumenty te po skopiowaniu oddamy ich właścicielom.

                                  Ogłoszenie

Pierwsza wiadomość o Kiełpinie znajduje się w dokumencie księcia lubiszewskiego Sambora II z 1241 roku ? nadaje on Kiełpino wraz z Kasztelanią Goręczyńską (razem 18 wsi)  biskupowi włocławskiemu.

W związku z powyższym Rada Sołecka w Kiełpinie na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 r. podjęła decyzję o uroczystych obchodach 775?lecia Kiełpina.                         Decyzję zaaprobowali mieszkańcy wsi oraz burmistrz Kartuz p. Mieczysław Gołuński obecni 9 lutego 2016 r. na zebraniu wiejskim.
Obchodami rocznicy będzie kierował komitet organizacyjny.
Wiadomości związane z obchodami będą umieszczane na wiejskiej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.kielpino.eu

KOORDYNATOR OBCHODÓW                             SOŁTYS KIEŁPINA
/-/ STANISŁAW MIŁOSZ                                  /-/ MIROSŁAW PACZOSKA

Dariusz Dolatowski opracowujący książkowe wydanie historii Kiełpina informuje, że jest możliwe wydanie tej książki jeszcze w tym roku
Uważa również abyśmy skojarzyli rocznice przypadające w tym roku:
1. – 775 lat od pojawienia się pierwszej wzmianki nazwy Kiełpino w dokumentach (21 luty 1241 r.)
2. ? 659 lat temu – lokacja wsi Kiełpino (1357 r.)
3. ? 634 lat temu – wieś staje się własnością zakonu Kartuzów (1382 r.)
4. ? 631 lat temu – lokacja karczmy w Kiełpinie (1385 r.)
5. ? 625 lat temu – fundacja parafii i świątyni kiełpińskiej (1391 r.)
6. ? 530 lat temu – Kiełpino podlega parafii goręczyńskiej (1486 r.)
7. ? 370 lat temu – budowa kolejnej świątyni w Kiełpinie (1646 r.)
8. ? 90 lat temu ? dobudowanie prezbiterium (przodu kościoła) i transeptu (naw bocznych) (1926 r.)

Uroczyste obchody 775 funkcjonowania Kiełpina odbędą się 24 września 2016 r. – sobota.  Rozpoczną się o 10:00 mszą św. Szczegółowy program poniżej.

Program imprezy  24 września 2016 r.

10:00 ? uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich uczestników biegu  oraz 775-lecia Kiełpina. Przed mszą św. nastąpi  występ artystów z przedszkola ?Aniołek? z Kiełpina. Mszę  uświetni uczestnictwo chóru  SCHOLA  Małgorzaty Wołowskiej. Po mszy św. – na skarpie sołeckiej nastąpi  odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej kamiennej tablicy upamiętniającej obchody 775 ? lecia Kiełpina.

11:00 ? 12.00 – Zespół Szkół w Kiełpinie – artystyczny występ uczniów uświetniający obchody 775 – lecia Kiełpina. ? m.in. inscenizacja rozwoju wsi.

13:30 ? START  – BIEGI DZIECI  ?MAŁY  ARASMUS?

14:30 ? DEKORACJA – BIEGI  DZIECI

15:00 ? OFICJALNE  OTWARCIE  BIEGU  ARASMUSA

15:15 ? BIEG  RODZINNY  1 km  – zapisy na miejscu ? tylko 200 miejsc!

16:00 ? START  –  BIEG  GŁÓWNY  5 km i Marsz NW ? trasa ul. DŁUGA

16:40 ? Recital IGI  FIERKI ? zwyciężczyni ?SZANSY  NA  SUKCES?

17:30 ? PODSUMOWANIE  AKCJI  ?BIEGAMY  I  POMAGAMY  –   DLA  WITKA?

17:30 ? DEKORACJA  I  LOSOWANIE  NAGRÓD

14:00 ? 18:00 ? BEZPŁATNE  ATRAKCJE  DLA  DZIECI

19:00 ? 24:00 ? DYSKOTEKA ? prowadzi  dj  BARTŁOMIEJ  PLICHTA

Informuję, że wiadomości o obchodach 775 lat Kiełpina i Biegu Arasmusa można odszukać w portalach Kartuzy Info, Ekspresu Kaszubskiego, Nasze Miasto Kartuzy, a także przedszkola „Aniołek” oraz Zespołu Szkół w Kiełpinie. Serdecznie dziękujemy redakcjom portali za te wiadomości.

28 września 2016 r. o godz. 19:00 w kościele Dariusz Dolatowski miał wykład o historii Kiełpina. Był bardzo ciekawy, rzetelny. Podawane wiadomości były oparte na dokumentach. Znajomość zdarzeń  i dat p. Dariusz ma opanowane w przysłowiowym „małym paluszku”. Dysponuje wręcz encyklopedyczną wiedzą o przeszłości naszej wsi. Do końca roku ma ukazać się jego książka o Kiełpinie. Zachęcam wszystkich zainteresowanych tym tematem do jej nabycia. Uważam, że ta pozycja obowiązkowo powinna być w każdym kiełpińskim domu. Z niecierpliwością czekamy na książkę. Uważam, że będziemy wdzięczni autorowi za dogłębne wiadomości o Kiełpinie. A na teraz bardzo serdecznie dziękujemy za wykład.

Ja podając chronologię zdarzeń i dat w Kiełpinie opierałem się na dokumentach autorów z lat 80-tych i wcześniejszych. Natomiast Dariusz Dolatowski znając język niemiecki i łacinę osobiście „przeorał” źródłowe dokumenty dotyczące Kiełpina. Dlatego podjąłem decyzję, że po ukazaniu się książki Dariusza Dolatowskiego – w internecie w dziale „Historia Kiełpina” będzie umieszczona tylko jego chronologia zdarzeń w historii Kiełpina jako w pełni wiarygodna .

BARDZO  GORĄCA  PROŚBA

Zwracamy  się  z  prośbą  do  osób,  które  mają  jakiekolwiek dokumenty  rodzinne  czy  ogólne  –  pisemne  i  fotograficzne  

dotyczące Kiełpina  o  wypożyczenie  ich  na  skopiowanie,  

aby  wykorzystać  je  w książce  o  przeszłości  Kiełpina.

Materiały można przekazać:  

Stanisławowi  Miłoszowi tel.  668 448 290

lub autorowi  Dariuszowi  Dolatowskiemu  tel.  875 672,  795 405 967

a także  Urszuli  Szczepańskiej tel.  514 273 765.   

Materiały  po  skopiowaniu  oddamy

                                                                                              Stanisław Miłosz

Niech okres Świąt Bożego Narodzenia będzie wypełniony MAGIĄ  WIGILIJNEJ  NOCY.

Życzmy sobie nawzajem Świąt pełnych wewnętrznej radości i spokoju w rodzinnej atmosferze.

Niech dni Roku 2017 będą w zdrowiu, przepełnione nadzieją, pełne pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Niech rzeczywistość wypełni moc szczerych życzeń  – Stanisław Miłosz

Nasz kronikarz Dariusz Dolatowski 21 grudnia 2016 r. wydał obszerną książkę  „Z dziejów sołectwa Mierzeszyn w gminie Trąbki Wielkie od czasów najdawniejszych do 1945 r.”  Niebawem ukaże się jego następna książka „Z dziejów sołectwa Sobowidz” – także w gminie Trąbki Wielkie. Wymienione książki autor opublikował przy znacznym wsparciu i wydatnej pomocy wójta gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola – rodzinnie związanego z Ramlejami.Znaczącą rolę odegrała Gminna Biblioteka Publiczna, która była inicjatorem serii wydawnictw z dziejów sołectw – Trąbki Małe, Domachowo, Mierzeszyn, Sobowidz. Składam serdeczne gratulacje za efektywną współpracę autora książek i wymienionych podmiotów.

INFORMUJĘ również, że niebawem ukaże się książka Dariusza Dolatowskiego „Z dziejów wsi i parafii Kiełpino od czasów najdawniejszych do 1939 r.”  Więcej wiadomości – patrz strona główna, wpis sołtysa Mirosława Paczoski. Proszę walnie przychylić się do apelu sołtysa i okazać wsparcie finansowe na wydanie cennej książki o Kiełpinie. Uważam, że ta pozycja powinna być w każdym kiełpińskim domu.

INFORMACJA  WAŻNA – nasz Dariusz Dolatowski przez Dziennik Bałtycki w prestiżowym plebiscycie jest nominowany  na Osobowość Roku 2016.  UWAGA: – w najbliższym wydaniu Dziennika Bałtyckiego 5 stycznia br. będą ukazane sylwetki nominatów. Gorąco zachęcam do nabycia tego numeru i zgodnie z regulaminem głosowania oddać głos na Dariusza Dolatowskiego. Osoba ta jak nikt inny zasługuje na ten zaszczytny tytuł.

Nasz Kartuzjanin Dariusz Dolatowski w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego zdobył tytuł ?Osobowość Roku 2016 w kategorii Kultura za cykl publikacji przybliżających historię kolejnych miejscowości powiatu gdańskiego. Przypominam ? Dariusz Dolatowski napisał historię gminy Kartuzy i historię naszego Kiełpina. Obecnie czekamy na ich wydruk. Do 15 lutego 2017 r. do godz. 21. będzie można głosować na „Osobowość Pomorza 2016”. Wiecej szczegółów o plebiscycie – patrz w gazecie Dziennik Bałtycki lub w internecie: www.dziennikbaltycki.pl

2017.02.22 ? W zakończonym tegorocznym plebiscycie ?Osobowość Roku Pomorze 2017? w kategorii Kultura wielki sukces osiągnął nasz Kartuzjanin Dariusz Dolatowski. Przekazujemy serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w przyszłym roku. Więcej informacji ? patrz: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/finalowa-gala-plebiscytu-osobowosc-roku-2016-zdjeciawideo,11811764/ 

DROGIEMU  PROBOSZCZOWI-SENIOROWI  WIELEBNEMU  KS.  KANONIKOWI  WOJCIECHOWI  WIŚNIEWSKIEMU  –  W  DNIU  URODZIN  ŻYCZYMY  SAMYCH  SZCZĘŚLIWYCH  CHWIL  W  NAJLEPSZYM  ZDROWIU  – FELICJA  i  STANISŁAW  MIŁOSZ

Obraz znaleziony dla: życzenia wielkanocne

W Wielkanocny Poniedziałek zajączek przyniósł dla nas ? Kiełpiniaków interesującą wiadomość: książka ?Zarys dziejów Kiełpina? Dariusza Dolatowskiego jest w druku.        Niebawem będzie w sprzedaży. Można robić zamówienia: sołtys Mirosław Paczoska – tel. 500 189 185;  Stanisław Miłosz ? tel. 668 448 290.

                                  Zalecam jako lekturę obowiązkową !!!

 

27 maja 2017 r.

WIELEBNY  KSIĘŻE  PROBOSZCZU – Z OKAZJI  SREBRNEGO  JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA  –  życzymy spełnienia własnych  przemyśleń  i  pragnień,  a  także naszych życzliwości  dla  Ciebie  CZCIGODNY  JUBILACIE  ?  Felicja  i  Stanisław  Miłoszowie. 

 

13 lipca 2017 r.

HISTORIA  KIEŁPINA

WKRACZA DO  NASZYCH  DOMÓW

informuję

13 lipca 2017 r. DARIUSZ  DOLATOWSKI bezpośrednio po mszy św. o 12:15 omówi przebieg pisania książki o dziejach Kiełpina oraz o czynnościach związanych z jej wydaniem. Po tej prelekcji nastąpi  sprzedaż jeszcze ?gorących? egzemplarzy książki.

 NADZWYCZAJNA  GRATKA

– jedyna taka okazja

W czasie sprzedaży – autor DARIUSZ  DOLATOWSKI będzie rozdawać autografy

Serdecznie pozdrawiam.

W niedzielę 13 sierpnia 2017 r. po mszy św. o 12:15 odbyła się zapowiadana gala promocji 163 stronicowej książki Kartuzjanina Dariusza Dolatowskiego pt. ?Kiełpino. Zarys dziejów wsi i parafii w gminie Kartuzy?. W uroczystości udział wzięli m.in. burmistrz Miasta M.G. Gołuński, gminni i powiatowi radni, dyrektor kartuskiej drukarni p. Płotka, sołtys i członkowie Rady Sołeckiej, członkowie Rady Parafialnej liczne grono zaproszonych gości i osoby zainteresowane promocją i zakupem książki. Rada Sołecka i Burmistrz uhonorowali osoby najbardziej współpracujące z autorem dzieła o Kiełpinie – przy pisaniu i wydaniu. Po części oficjalnej nastąpiła sprzedaż książki. Autor do godz. 15 ? tej złożył ponad 150 autografów.

Zapewne kronikę z tego spotkania będzie można oglądać w internecie na ?Miłoszówce? prowadzonej przez siostrzeńca Krzysia Miłosza, albowiem wspólnie z żoną Edytą filmowali i fotografowali imprezę ?ku potomnym?.

Kolego Darku ? bardzo dziękujemy za prezent tj. ?życiorys? Kiełpina.

Zachęcam wszystkie osoby, a szczególnie mieszkańców Kiełpina do zakupu (30 zł) tej pozycji u sołtysa kol. Mirka Paczoski.

Autor informuje o tym, że możliwe będzie drugie wydanie książki z uzupełnieniami albowiem otrzymuje nowe materiały odnośnie przeszłości Kiełpina i jej mieszkańców. Ponownie apelujemy o wypożyczanie osobistych i rodzinnych pamiątek (będą oddane po skopiowaniu) celem ich wykorzystania w nowej edycji.

2018.01.23

Od lat trwa plebiscyt osób, które szczególnie zasłużyły się lokalnej społeczności. Dziennikarze i czytelnicy ?Dziennika Bałtyckiego? nominują takie osoby do prestiżowego tytuły ?OSOBOWOŚĆ  ROKU?.

Z przyjemnością informuję, że nasz tj. kiełpiński kronikarz Dariusz Dolatowski do tego tytułu za rok 2017 został nominowany w powiecie gdańskim ? kategoria kultura. Serdecznie gratulujemy i życzymy uzyskania tego tytułu.

Gwoli przypomnienia ? szanowany Dariusz w 2016 r. był nominowany także w powiecie gdańskim a zakończeniem było zdobycie tego tytułu i statuetki z uzasadnieniem: ?Dariusz Dolatowski odkrywa fakty mało znane lub nawet zupełnie nieznane, przybliża lokalnym mieszkańcom historię kolejnych miejscowości?.

Zachęcamy do odwiedzenia strony na Facebooku prowadzona przez Krzysztofa Miłosza