Sesje RG

Sesja 42

Główne tematy.:

  • udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kartuskich zabytkach;
  • zmiany Załącznika do Uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi;
  • nadania nazwy ulicy ?Osiedle Widokowe? w miejscowości Łapalice;
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Kartuzach;
  • dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2021;
  • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych;
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  • przyjęcia dokumentu pn. ?Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kartuzy?;
  • zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2021 rok i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

Sesja 41

Sesja 40 część 2

Sesja 1 część 1

Sesja 39