AKCJA ZIMA

AKCJA ZIMA

Jak stanowią zapisy m.in. Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odśnieżenia chodnika (rozumianego jako część drogi publicznej służącą pieszym) spoczywa na zarządcy lub właścicielu nieruchomości przyległej do tego chodnika.
 

Śniegu z chodnika nie należy rozsypywać na jezdnię ? trzeba go zgarnąć na krawędź chodnika przyległą do jezdni.
 

Jak informuje Straż Miejska w Kartuzach, niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania chodnika będzie skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
 

Warto dodać, że skutki nieodśnieżenia chodnika mogą okazać się jeszcze bardziej dotkliwe, jeśli na chodniku z powodu np. jego oblodzenia wydarzy się wypadek z udziałem np. osoby pieszej. Wówczas poszkodowany/poszkodowana może wystąpić na drogę sądową z powództwa cywilnego o odszkodowanie.
 

Obowiązek odśnieżania chodnika ustaje, gdy chodnik sąsiadujący z nieruchomością pozwala na płatny postój lub parkowanie pojazdów. Obowiązek ten ustaje także, jeśli pomiędzy chodnikiem a granicą działki na której stoi nieruchomość znajduje się pas zieleni będący częścią drogi publicznej.

W naszym sołectwie Kiełpino za drogi gminne odpowiedzialny jest Pan J. Arent t.692954498. Jeśli jest droga powiatowa, wojewódzka dzwonimy do zarządcy to znaczy ZDP Kartuzy lub ZDW Gdańsk rejon Kartuzy. Jeśli jest droga prywatna, proszę rozmawiać z Panem Arentem.

M.P.

Komentarze są wyłączone.