DOFINANSOWANIE DO WYMIANY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 2021

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany węglowych źródeł ciepła. Nabór odbywać się będzie w terminie od 17 maja 2021 r. do dnia 5 lipca 2021 r. Wniosek musi zostać złożony na przygotowanym formularzu i zawierać niezbędne załączniki (rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski).

WAŻNE: Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.

Co podlega dofinansowaniu

– wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie olejowe, gazowe, pompę ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ogrzewanie na biomasę (nie dotyczy Kartuz).

UWAGA: Wymiana kotłów węglowych na biomasę nie będzie dofinansowywana na terenie miasta Kartuzy.
Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób:

za pośrednictwem strony internetowej www.kartuzy.pl,
za pośrednictwem strony www.odpady.kartuzy.pl/,
za pośrednictwem strony www.bip.kartuzy.pl.

Istnieje również możliwość otrzymania wniosków bezpośrednio w siedzibie Urzędu, po uprzednim ustaleniu telefonicznym z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, dostępnymi pod numerami telefonów 58 694-51-59/797-339-803.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do tut. Urzędu, następującymi drogami:

– na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy;
– drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem platformy E-PUAP
– poprzez umieszczenie w skrzynce znajdującej się na budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach, od strony ul. 3 Maja.

UWAGA: wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tylko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

Szczegóły dotyczące udzielania dotacji oraz warunków przyznawania dotacji określono w uchwale Rady Miejskiej w Kartuzach nr XLVII/552/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., z którą należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Szanowni Państwo warto zainwestować, ja sam od stycznia 2020 roku ogrzewam gazem, wcześniej kocioł węglowy. Jest taniej, czysto i bezpiecznie. Decyzję musi podjąć każdy sam

Więcej informacji

http://www.kartuzy.pl/aktualnosc/ogloszenia-ochrona-srodowiska/819-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-do

M.P

Komentarze są wyłączone.