Ewidencja zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważna informacja dla mieszkańców?

Urząd Miejski w Kartuzach przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.W związku z powyższym, Burmistrz Kartuz apeluje do mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, aby wypełnili zgłoszenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyli do Urzędu Miejskiego w Kartuzach .Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kartuzy.pl (zakładka ?Formularze i wnioski?) oraz www.odpady.kartuzy.pl. Urząd czeka na zgłoszenia do 31.03.2021 r.  Po tym terminie rozpoczną się obowiązkowe kontrole terenowe pod kątem przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. Obowiązek kontroli mieszkańców przez Gminę narzuca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Wszystkie firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kartuzy można znaleźć na stronie www.odpady.kartuzy.pl

 M.P.

Komentarze są wyłączone.