Inicjatywa obywatelska?

W dniu dzisiejszym 04.03.2021r.   złożyłem w biurze podawczym UK w Kartuzach pismo do Burmistrza Kartuz ? M. G. Gołuńskiego w sprawie naprawy stanu drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej. Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy walczą o nasze drogi. Szczególnie Panu MB oraz 98 osobom, które złożyły podpisy pod petycją?

Oto treść wniosku?                                                                       

 WNIOSEK

o naprawę drogi gminnej na ulicy Marii Konopnickiej

W imieniu mieszkańców ulicy Marii Konopnickiej oraz wszystkich pozostałych użytkowników drogi na ulicy Marii Konopnickiej zwracam się z wnioskiem o jak najszybsze podjęcie kroków w celu naprawy nawierzchni drogi gminnej na ulicy Marii Konopnickiej, nr 1 do 6, wjazd od strony szkoły.

Niniejszy wniosek motywuję katastrofalnym stanem wymienionej drogi, przejazd jest niemalże całkowicie uniemożliwiony, ubytki oraz wyrwy występują na całej szerokości i długości wymienionego odcinka drogi, w powstałych licznie dziurach zbiera się woda, nawierzchnia           w wyniku nawet niewielkich opadów deszczu staje się grząska.

Droga na ulicy Marii Konopnickiej, nr 1 do 6, wjazd od strony szkoły jest drogą          o bardzo dużym natężeniu ruchu. Jest to droga z której korzystają nie tylko mieszkańcy ulicy Marii Konopnickiej ale także znakomita większość mieszkańców osiedla Piotruś Pan oraz innych domów położonych w bliskim sąsiedztwie ulicy Marii Konopnickiej. Perspektywicznie, już          w ciągu najbliższych miesięcy natężenie ruchu ulegnie zwiększeniu z uwagi na inwestycje             o remoncie ulicy Starowiejskiej od skrzyżowania z ulicą Szkolną do drogi wojewódzkiej nr 224. Fakt ten bezsprzecznie należy uznać za czynnik, który spowoduję przekierowanie znacznej części ruchu kołowego z miasta Kartuzy w kierunku Kiełpina. Większość mieszkańców Kiełpina będzie korzystać z nowej drogi prowadzonej przez las i ulicę Starowiejską z uwagi na znaczne skrócenie odległości oraz czasu na pokonanie tego odcinka a co z tym bezpośrednio związane, istotne obciążenie ulicy Marii Konopnickiej, która stanowi także przejazd na sąsiadujące osiedle Piotruś Pan jak również do innych domów posadowionych w okolicy. Zwracam uwagę na fakt,  iż na osiedlu Piotruś Pan jest zamieszkałych ponad 30 domów jednorodzinnych co nie jest bez znaczenia w relacji do natężenia ruchu kołowego na ulicy Marii Konopnickiej, nr 1 do 6 (wjazd od strony szkoły).

Ulica Marii Konopnickiej posiada 2 wjazdy z ulicy Starowiejskiej, drugi wjazd, nazwijmy go umownie wjazdem od strony lasu( nr 32 do 37) jest usytuowany około 200 metrów od wjazdu od strony szkoły ( nr 1 do 6). W przypadku odcinka drogi gminnej na ulicy Marii Konopnickiej od strony lasu( nr 32 do 37) występuje znacznie mniejsze natężenie ruchu kołowego, z tego odcinka bowiem korzysta jedynie 5 do 6 rodzin, praktycznie wyłącznie mieszkańcy nieruchomości położonych bezpośrednio przy wymienionym odcinku ulicy. Proszę odnotować fakt, iż z odcinka ulicy Marii Konopnickiej nr 1 do 6, korzysta w tym momencie nawet do 50 rodzin z perspektywą zwiększenia tej wartości oraz jest to ulica przejazdowa do innych części miejscowości Kiełpino. Zestawiając ze sobą te dwa bezsprzeczne fakty, można stwierdzić gdzie natężenie ruchu jest większe a co z tym związane, wykonanie wnioskowanych prac bardziej celowe oraz traktowane priorytetowo.

W imieniu mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych stanowczo wnioskujemy o podjęcie kompleksowych prac mających na celu doprowadzenie odcinka ulicy Marii Konopnickiej, nr 1 do 6, wjazd od strony szkoły do należytego stanu. Obecny stan drogi można uznać za zagrażający życiu i zdrowiu z uwagi na praktycznie uniemożliwiający wjazd karetek oraz innych służb ratujących życie. Tolerowanie wadliwego stanu nawierzchni pociąga za sobą ewentualne konsekwencje prawne, wypłaty odszkodowań za powstałe szkody czego wszyscy jako odpowiedzialni oraz świadomi obywatele chcielibyśmy uniknąć za wszelka cenę.

Pragnę poinformować, iż w dniu 25 lutego 2021 r. miała miejsce wizja lokalna             z udziałem Pana Mirosława Paczoska, sołtysa wsi Kiełpino, przedstawiciela Gminy Kartuzy- pana Andrzeja Markowskiego oraz mieszkańców ulicy Marii Konopnickiej. Podczas tego wydarzenia wszyscy obecni zgodnie orzekli iż stan drogi wymaga natychmiastowej oraz kompleksowej naprawy nawierzchni. Wszelkie doraźne naprawy, stosowanie półśrodków będzie generowało znacznie większe koszty, jedynie rozłożone w czasie. Podczas rozmowy zasugerowano aby absolutnym minimum było ułożenie płyt drogowych, betonowych, typ YOMB-E co stanowiłoby natychmiastowe doprowadzenie stanu drogi do należytego stanu oraz byłoby rozwiązaniem długofalowym.

Pragnę przy tym podkreślić, że nasze działania mają na celu troskę o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających miejscowość Kiełpino. Nasza inicjatywa nie jest motywowana prywatnym interesem poszczególnych mieszkańców. Jej celem  jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb całej społeczności, w której żyjemy. Zrozumiałym jest dla nas fakt iż z rozmaitych powodów inwestycje w infrastrukturę drogową należy traktować priorytetowo oraz ma służyć ona jak największej liczbie mieszkańców. Za cel stawiamy sobie natychmiastowe reagowanie na wszelkie nieprawidłowości oraz potrzeby naszej społeczności i tym faktem motywujemy ten wniosek. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 t.j.)) na gminie ciąży obowiązek utrzymania przedmiotowej drogi w należytym stanie. Droga ta ma status drogi gminnej publicznej, której właścicielem  i zarządcą jest Gmina Kiełpino. Obowiązkiem zarządcy (gminy) zaś jest utrzymanie stanowiącej jej własność drogi publicznej w stanie umożliwiającym korzystanie z niej w sposób bezpieczny i zorganizowany tak aby ruch na niej odbywał się płynnie (art. 20 ustawy). Zwracam również uwagę na treść przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego i gminnych dróg. 

Na marginesie wskazuję, że wypełniając swój obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości na rzecz gminy (jak również innych, należnych gminie na mocy odrębnych ustaw), mamy prawo oczekiwać jako ekwiwalentu wykonania obowiązków gminy, określonych przepisami powoływanych ustaw. Zaniechanie spełnienia ustawowego obowiązku narusza nasze prawa jako właściciela nieruchomości przyległych do tej drogi. Tym samym Wójt spełniając powinność wynikającą z powołanych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych powinien zarządzić o wykonaniu pilnych, podstawowych czynności zabezpieczających ruch na przedmiotowej ulicy.

Na poparcie niniejszego wniosku dołączam podpisy mieszkańców ulicy Marii Konopnickiej oraz wszystkich innych zainteresowanych pozytywnym oraz niezwłocznym rozwiązaniem tego palącego problemu. Mieszkańcy ulicy Marii Konopnickiej oraz wszyscy zainteresowani, są otwarci na wszelkie rozmowy, konsultacje oraz służymy pomocą w celu jak najszybszego uporania się tym problemem.

Załączniki:

  1. Dokumentacja zdjęciowa w ilości 16 szt.
  2. Podpisy mieszkańców 98

M.P.

Komentarze są wyłączone.