Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)?.

Nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020! Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego? (edycja 2019)?. W ramach konkursu dofinansowywane będą zadania przewidziane do realizacji w roku 2020 (w roku 2020 nie przewiduje się dodatkowego naboru). Kto może się ubiegać o dofinansowanie a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) przedsiębiorcy, d) osoby prawne, e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Co podlega dofinansowaniu – demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego, – transport i utylizacja wyrobu azbestowego. Warunki dofinansowania – dofinansowanie wynosi 100% kosztów związanych z zadaniami podlegającymi dofinansowaniu, – kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania, w przypadku azbestu niezalegającego, będzie stopień pilności (od I-III, gdzie I-oznacza najwyższy stopień pilności, III ? najniższy stopień pilności) określony we wniosku, na formularzu przygotowanym przez Urząd Miejski w Kartuzach. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o I-szym stopniu pilności, a w ostatniej kolejności – o III-cim stopniu pilności, – Gmina wybiera wykonawcę zadania dla całego terenu Gminy Kartuzy, – nie pokrywa się zadań zrealizowanych przez podmiot inny niż wybrany przez Gminę. Warunki składania wniosków: – termin składania wniosków – wnioski należy składać od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 18.00. Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób: ? za pośrednictwem strony internetowej www.kartuzy.pl ? za pośrednictwem strony www.odpady.kartuzy.pl/ ? osobiście na parterze (Biuro Obsługi Mieszkańca) lub w pok. 320 tut. Urzędu (III piętro), – wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy i elektronicznej na adres: gmina@poczta.kartuzy.pl. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50). Podstawą udzielenia dotacji jest uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach nr XLVII/552/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Burmistrz Kartuz /-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Komentarze są wyłączone.