Przetarg ul. Starowiejska?

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kiełpina, którzy wkrótce będą mogli cieszyć się z nowego wygodnego dojazdu do Kartuz – przed nami przebudowa ulicy Starowiejskiej w tej miejscowości. Droga zostanie całkowicie przebudowana, wzdłuż niej powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa.

3 listopada 2020 r. Gmina Kartuzy ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Kiełpinie. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą.

Do przetargu przystąpiło pięć podmiotów.

Informacja z otwarcia ofert:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/zp_31_20_starpowiejska_Kie%C5%82pino/31_20_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?DROMOS? Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie za cenę: 4.050.190,70 zł brutto oraz okres gwarancji 72 miesięcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/zp_31_20_starpowiejska_Kie%C5%82pino/31_20_wybor_oferty_strona.pdf

Przypominamy, że wcześniej Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę o dofinansowanie projektu przebudowy ul. Starowiejskiej w Kiełpinie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie tej ważnej dla naszej gminy inwestycji było możliwe dzięki uzyskaniu oszczędności po przetargowych w projektach, które uplasowały się wyżej na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Przypomnijmy, że w ramach tego samego konkursu już wykonaliśmy przebudowy dróg w Starej Hucie i Pomieczyńskiej Hucie. Teraz przyszedł czas na Kiełpino.

Całość inwestycji była szacowana na niespełna 6 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi prawie 3 mln zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę? istniejącej drogi, która na jednym z odcinków na terenie leśnym  nie posiada jeszcze nawierzchni bitumicznej. Droga przebiega w znacznej części w terenie zabudowanym o gęstej zabudowie jednorodzinnej.  Na całym odcinku ul. Starowiejskiej  powstanie ciąg pieszo-rowerowy umożliwiający poruszanie się pieszych oraz rowerzystów poza jezdnią.

Oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy uspokojenia ruchu (progi zwalniające 5 szt., budowa aktywnego radaru, oznakowanie aktywne przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych) mają za zadanie poprawę? bezpieczeństwa oraz uregulowanie prędkości poruszania się pojazdów na przedmiotowym obszarze.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę? skrzyżowań?, w tym jednego przy Szkole Podstawowej co ma na celu uspokojenie ruchu drogowego na ul. Szkolnej poprzez wydzielenie nowego alternatywnego odcinka jezdni łączącego ul. Starowiejską z ul. Szkolną.

Ul. Starowiejska jest drogą dojazdową, w stanie istniejącym obciążona znacznym ruchem, gdyż stanowi połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką prowadzącą do Kartuz, stanowiących siedzibę? gminy i powiatu.

W zakres wykonania robót wchodzą m.in.:

Roboty przygotowawcze ? wycinka istniejących drzew i krzewów;
Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni;
Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych nn i SN;
Budowa oświetlenia drogowego z oprawami typu LED;

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami; Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ciągu jezdnego oraz zjazdów;
Wykonanie nawierzchni ciągu jezdnego z betonu asfaltowego;
Budowa zjazdów z nawierzchni bitumicznej;
Budowa zjazdów z kostki betonowej;
Regulacja istniejących urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

Wymiana hydrantów nadziemnych na podziemne;
Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
Roboty wykończeniowe ?humusowanie oraz obsianie trawą;
Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu wraz z dostawą oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komentarze są wyłączone.