Spotkanie III Rady Sołeckiej

Protokół nr 3 / 2019

 Zebrania Rady Sołeckiej Kiełpino
 dnia 31 maj 2019

Podstawa prawna: §8 Statutu Sołectwa Kiełpino

 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołanej zgodnie ze Statutem Sołectwa Kiełpino.
 2. Stwierdzone quorum:
  Skład Rady Sołeckiej – 4 osób. Nie obecny na spotkaniu Tadeusz Żołnowski. W związku z tym stwierdza się ważność zebrania. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 3. Przyjęty porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Sołeckiej.
  2. Powołanie protokolanta
  3. Przywitanie i przedstawienie gości
  4. Opracowanie planu imprezy plenerowej ?Sobótki 2019?
  5. Informacja o rezygnacji członka Rady Sołeckiej
  6. Sprawozdanie z uroczystości ?Dzień Seniora 2019?
  7. Informacja na temat budowy chodnika
  8. Informacja na temat montażu pojemników na śmieci
  9. Wniosek do Rady Miejskiej w sprawie obiektu sportowego
  10. Wolne wnioski
  11. Ustalenie terminu zebrania kolejnej Rady Sołeckiej

Ad. 3.1

Otwarcie posiedzenia Rady Sołeckiej dokonał przewodniczący Sołtys – Mirosław Paczoska.

Ad. 3.2

Przewodniczący Rady Sołeckiej jako protokolanta powołał członka Łukasza Grzenkowicza.

Ad. 3.3

Przewodniczący Rady Sołeckiej przedstawił Piotra Pryczkowskiego wraz z żoną, którzy będą wspierać Radę Sołecką w organizacji ?Sobótek 2019?.

Ad. 3.4

Ustalono termin organizacji imprezy plenerowej ?Sobótki 2019? na 22 czerwiec 2019r. W ramach tej imprezy odbędzie się kilka imprez towarzyszących:

 • II Miestrzostwa Kiełpina w Baskę
 • Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej
 • Turniej Szachowy

Ustalono, że całość ma rozpocząć się o godz. 16:00, a zakończyć o 24:00.

Zostały podjęte działania, które mają na celu zaktywizować różne grupy społeczne działające w Kiełpinie, aby włączyły się w uroczystość.

Ad. 3.5

Sołtys Mirosław Paczoska poinformował o rezygnacji z członkostwa w Radzie Sołeckiej Tadeusza Żołnowskiego. Zgodnie z §16 Statutu Sołectwa Kiełpino zostaną uzupełniony skład Rady Sołeckiej na najbliższym Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się we wrześniu br.

Ad. 3.6

Przewodniczący spotkania zdał sprawozdanie z organizacji ?Dnia Seniora 2019?. Zgłoszono kilka uwag organizacyjnych, która zostaną uwzględnione w kolejnych uroczystościach tego typu.

Ad. 3.7

Na wniosek Rady Sołeckiej dotyczącej budowy przejścia dla pieszych oraz chodnika w pobliżu sklepu Dino, Zarząd Dróg Powiatowych podjął decyzję co następuje:

 • zostanie wyniesione przejście dla pieszych w miejscu obecnego przejścia w pobliżu przedszkola ?Aniołek?
 • powstanie chodnik wzdłuż ul. Długiej od powyższego przejścia dla pieszych do sklepu Dino

Ad. 3.8

Urząd Miejski w Kartuzach udzielił odpowiedzi na wniosek Rady Sołeckiej dotyczący montażu pojemników na śmieci w najbardziej uczęszczanych miejscach (Załącznik nr 2). Z odpowiedzi wynika, że pojemniki nie zostaną zamontowane, gdyż do sprzątania zobowiązani są właściciele nieruchomości wzdłuż drogi, Gmina natomiast ma obowiązek utrzymać w czystości przystanki. Rada Sołecka z takim stanem rzeczy jednogłośnie się nie zgadza. W związku z tym, będą podejmowane dalsze działania mające na celu montaż pojemników na śmieci.

Ad. 3.9

Rada Sołecka podejmuje działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości infrastruktury na obiekcie sportowym przy ul. Długiej 37A (stadion sportowy). Odbyło się spotkanie, w którym przedstawiono stanowisko osób korzystających z tegoż obiektu. W wyniku tego spotkania radni Rady Miejskiej w Kartuzach poprosili o przygotowanie wniosku, który wyjaśni obecną sytuację i umożliwi zwołanie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, aby z tą sprawą się zapoznać. (załącznik nr 3)

Ad. 3.10

Przewodniczący zaproponował składanie przez członków Rady Sołeckiej wolnych wniosków.

Wobec ich braku zakończono spotkanie.

Ad. 3.11

Ustalono kolejny termin zebrania Rady Sołeckiej na czerwiec 2019 r.

 • Spis załączników:
 • załącznik nr 1- lista obecności członków Rady Sołeckiej
 • załącznik nr 2 ? odpowiedź Urzędu Miejskiego w Kartuzach w sprawie pojemników na śmieci
 • załącznik nr 3 ? wniosek do Rady Miejskiej dotyczący obiektu sportowego

Protokołował: Łukasz Grzenkowicz                                        Przewodniczący Rady Sołeckiej               

………………………………………………..                                     …………………………………………………….

      (podpis protokolanta)                                                                 (podpis przewodniczącego)

Kiełpino, dn. 31 V 2019 r.

Komentarze są wyłączone.