Spotkanie robocze rady sołeckiej ?

W dniu 15. 04.2019r. odbyło się drugie zebranie rady sołeckiej. W czasie spotkania uczestniczyli: sołtys i radny M. Paczoska, nowa radna z Kiełpina: D. Zarach, radny J. Plichta, członkowie rady sołeckiej: M. Szczesna, Ł.Grzenkowicz, T. Żołnowski, J. Mackojć oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina: prezes I. Flisikowska oraz sekretarz B. Kitowski. Zebranie protokołował –   Ł. Grzenkowicz, oto jego treść:

Protokół nr 2 / 2019

 Zebrania Rady Sołeckiej Kiełpino
 dnia 15 kwiecień 2019

Podstawa prawna: §8 Statutu Sołectwa Kiełpino

 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołanej zgodnie ze Statutem Sołectwa Kiełpino.
 2. Stwierdzone quorum:
  Skład Rady Sołeckiej – 5 osób. Nie obecna na spotkaniu Joanna Kaizer-Prondzińska. W związku z tym stwierdza się ważność zebrania. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 3. Przyjęty porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Sołeckiej.
  1. Powołanie protokolanta
  1. Przedstawienie działalności ?Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina?
  1. Zaplanowanie ?Dnia Seniora? w Kiełpinie
  1. Propozycje członków Rady Sołeckiej
  1. Wolne wnioski
  1. Ustalenie terminu zebrania kolejnej Rady Sołeckiej

Ad. 3.1

Otwarcie posiedzenia Rady Sołeckiej dokonał przewodniczący Sołtys – Mirosław Paczoska.

Ad. 3.2

Przewodniczący Rady Sołeckiej jako protokolanta powołał członka Łukasza Grzenkowicza.

Ad. 3.3

W spotkaniu Rady Sołeckiej uczestniczyli Irena Flisikowska ? prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina oraz Bartosz Kitowski ? sekretarz Stowarzyszenia. Przedstawili zakres dotychczasowej oraz planowanej działalności Stowarzyszenia. Przedstawili relację z przebiegu spotkań dotyczących wniosku o budowę ronda w Kiełpinie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i powiatowej. Przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali, że przystąpiono do opracowania ?Strategii dla Kiełpina?, który ma być dokumentem dodatkowym do ?Strategii dla Gminy Kartuzy?. Poprosili o wsparcie Radę sołecką oraz zaproszonych gości. Pomysł przygotowania takiego dokumentu znalazł poparcie wśród zebranych osób.

Ad. 3.4

Przewodniczący Rady Sołeckiej przedstawił plan na ?Dzień Seniora?, który ma odbyć się 17 maja. Poinformował, że Gmina Kartuzy tylko częściowo finansuje uroczystość (ok. 30%), natomiast pozostałe środki muszą zostać zgromadzone od sponsorów. O pomoc w znalezieniu sponsorów poprosił członków Rady Sołeckiej.

Ad. 3.5

Na zebraniu Rady Sołeckiej ustalono, zaproponowano, przedstawiono:

 1. Sołtys Mirosław Paczoska poinformował, że należy nasadzić kwiaty na parkanie. Zostanie to wykonane w terminie nieco późniejszym, kiedy nie będzie już ryzyka wystąpienia przymrozków, co może zniszczyć kwiaty.
 • Projekt ?Zajęcia Ruchowe 50+? w ramach Funduszu Sołeckiego wiązał się zakupem sprzętu sportowego. Właścicielem tego sprzętu jest Sołectwo Kiełpino, dlatego też Rada Sołecka zobowiązała Sołtysa do zewidencjonowania tego sprzętu oraz znalezienia miejsca do jego składowania po zakończeniu realizacji projektu.

Ad. 3.8

Przewodniczący zaproponował składanie przez członków Rady Sołeckiej wolnych wniosków.

Wobec ich braku zakończono spotkanie.

Ad. 3.9

Ustalono kolejny termin zebrania Rady Sołeckiej na maj 2019 r.

 • Spis załączników:
 • załącznik nr 1- lista obecności członków Rady Sołeckiej

Protokołował: Łukasz Grzenkowicz                                        Przewodniczący Rady Sołeckiej              

………………………………………………..                                      …………………………………………………….

      (podpis protokolanta)                                                                  (podpis przewodniczącego)

Kiełpino, dn. 15 IV 2019 r.

Komentarze są wyłączone.