Usuwanie azbestu z dachu

Jest możliwość uzyskać  dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu. Nabór trwać będzie do końca marca 2022 r. Przewidywany termin realizacji – czerwiec-październik 2022.

      Nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania azbestu – edycja 2022 r.

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) przedsiębiorcy,

d) osoby prawne,

e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Co podlega dofinansowaniu

– demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego,

– transport i utylizacja wyrobu azbestowego.

Warunki dofinansowania

– dofinansowanie wynosi 100% kosztów związanych z zadaniami podlegającymi dofinansowaniu,

– kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania, w przypadku azbestu niezalegającego, będzie stopień pilności (od I-III, gdzie I-oznacza najwyższy stopień pilności, III – najniższy stopień pilności) określony we wniosku, na formularzu przygotowanym przez Urząd Miejski w Kartuzach. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o I-szym stopniu pilności,
a w ostatniej kolejności – o III-cim stopniu pilności,

Gmina wybiera wykonawcę zadania dla całego terenu Gminy Kartuzy,

– nie pokrywa się zadań zrealizowanych przez podmiot inny niż wybrany przez Gminę.

Warunki składania wniosków:

termin składania wniosków – wnioski należy składać od dnia
1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00
. Wnioski złożone poza okresem naboru będą wpisywane na listę rezerwową (nabór na listę rezerwową trwać będzie do
30 października 2022 r.); wnioski z listy rezerwowej nie przechodzą na następny rok,

– formularze wniosków, od dnia 1 lutego 2022 r., można pobrać w następujący sposób:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do tut. Urzędu, następującymi drogami:

– na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

– drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem platformy E-PUAP lub podpisane uwierzytelnionym podpisem elektronicznym,

– poprzez umieszczenie w skrzynce znajdującej się na budynku Urzędu Miejskiego
w Kartuzach, od strony ul. 3 Maja.

            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach,
w godz. pracy Urzędu (320, tel. 58 694 52 50).

Podstawą udzielenia dotacji jest uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach
nr XLVII/552/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Wzór wniosku:

                                                                                             Kartuzy, dn……………..01..2022 r.

………………………………….

Imię i nazwisko rolnika

……………………………….

……………………………….

(dane adresowe)

…………………………………….

NIP/PESEL (pole obowiązkowe)

………………………………………

Kod PKD (pole obowiązkowe)

                                                                                                                             Burmistrz Kartuz

                                                                                              Ul. Hallera 1

                                                                                              83-300 Kartuzy

OŚWIADCZENIE O PRZYZNANIU POMOCY DE MINIMIS w rolnictwie

Oświadczam, że w ostatnich 3 latach otrzymałem/nie otrzymałem* pomocy de minimis
w rolnictwie, na

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

( w tym miejscu należy podać na co otrzymano pomoc de minimis, z jakiego Programu.

Jeżeli nie otrzymano takiej pomocy – nie wypełniać tego pola).

w kwocie (należy podać kwotę w EURO i PLN, jeżeli otrzymaną taką pomoc):

…………………………PLN, co odpowiada

………………………..EURO

UWAGA – tylko dla osób, które otrzymały pomoc de minimis w rolnictwie!!! Kto nie otrzymał takiej pomocy – nie przedkłada poniższego dokumentu. Jeżeli pomoc została otrzymana od Burmistrza Kartuz na zdjęcie azbestu/unieszkodliwienie odpadów pochodzenia rolniczego – nie trzeba przedkładać zaświadczenia, należy tylko podać informację, że taką dotacje otrzymano.

Oprócz oświadczenia należy załączyć zaświadczenie, od właściwej instytucji, o otrzymaniu pomocy de minimis, które uwzględnia cel i kwotę otrzymanej pomocy. 

                                                                                               ……………………………………….

M.P.                          

Komentarze są wyłączone.