Ważne informacje w sprawie odpadów i nie tylko dla mieszkańców

1) Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel nieruchomości/mieszkaniec musi złożyć deklarację dot. źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego (np. przez Bank) lub pobrać ze strony Głównego Urzędu nadzoru Budowlanego. Druki deklaracji CEEB można tez pobrać
w Urzędzie w punkcie konsultacyjnym Czyste Powietrze. Dla nowych budynków deklaracja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od dnia oddania budynku do użytkowania (uruchomienia źródła ciepła). Deklarację należy również składać na budynki inne niż mieszkalne, wszędzie tam, gdzie zamontowane jest źródło ogrzewania do mocy 1 MW.

Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

2) Należy niezwłocznie zgłaszać fakt wybudowania oczyszczalni przydomowej lub bezodpływowego zbiornika na ścieki na formularzach dostępnych na stronie bip.kartuzy.pl lub w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, pok. 320.

3) W Urzędzie Miejskim w Kartuzach funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze, który udziela informacji nt. dotacji do wymiany pieców węglowych, termomodernizacji budynków itp. oraz udziela pomocy w uzyskaniu dofinansowania.

4) Od końca 2020 r. na terenie województwa pomorskiego funkcjonują tzw. uchwały antysmogowe. Zgodnie z założeniami tych uchwał należy wymienić piece węglowe:

–  kotły węglowe poniżej klasy 3 (w tym piece kaflowe) – do wymiany do września 2024 r.,

– kotły węglowe klasy 3 i 4– do wymiany do września 2026 r.,

– kotły węglowe klasy 5 – do wymiany do lipca 2035 r.

5) Od stycznia 2022 r. każdy właściciel/mieszkaniec nieruchomości ogrzewanej węglem musi zaopatrzyć się w osobny pojemnik na popiół. Odpadów popiołu nie można już wrzucać do pojemników na odpady zmieszane/resztkowe. Wystudzone odpady popiołu należy wystawiać do odbioru w pojemniku w dowolnym kolorze lub ocynkowanym,
w dniu wyznaczonym w harmonogramie wywozu odpadów. Zgłoszenie  odpadów popiołu do odbioru należy uczynić poprzez złożenie deklaracji o odpadach, osobiście w Urzędzie lub drogą pocztową.

6) Od stycznia 2022 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali, że kompostują odpady w przydomowych kompostownikach. Dla tych nieruchomości usługa wywozu  bioodpadów nie będzie wykonywana. Każdą nadwyżkę niewykorzystanych bioodpadów można będzie dostarczyć do Pszok. W dalszym ciągu obowiązuje ulga w opłacie 1 zł od osoby dla tych, którzy kompostują bioodpady. Zgłoszenie zamiaru kompostowania odpadów lub rezygnację należy uczynić poprzez złożenie deklaracji o odpadach, osobiście w Urzędzie, drogą pocztową lub przez ePuap.

  • Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 29 zł od osoby miesięcznie. Zmiana opłaty nie będzie wiązała się z koniecznością złożenia w Urzędzie deklaracji o odpadach. Mieszkańcy otrzymają zawiadomienia z informacją o nowej stawce  opłaty za odpady. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów, może zostać nałożona podwyższona opłata za odpady, w wysokości dwukrotności stawki podstawowej – tj. 58 zł od osoby miesięcznie. Podwyżka opłat była niezbędna, ponieważ Gmina od kilku lat pokrywa część kosztów systemu gospodarki odpadami z budżetu kosztem innych inwestycji, w roku 2020 było to 2,2 mln zł, w roku 2021 ok. 2,6 mln zł. Aby ten stan się nie utrzymywał konieczne było zwiększenie opłaty od mieszkańców.
  • Istnieje obowiązek znakowania w sposób trwały i czytelny miejsca gromadzenia odpadów, tj. pojemników, worków, altan śmietnikowych, poprzez wskazanie adresu, numeru budynku, kodu kreskowego dla danej nieruchomości, o ile został nadany przez Urząd.
  • od 01.07.2022 r. odpady segregowane typu SZKŁO, PAPIER, BIOODPADY należy wystawiać do odbioru luzem, w znormalizowanych jakościowo pojemnikach, zachowując odpowiednią kolorystykę pojemników:
  • SZKŁO – w pojemniku w kolorze zielonym,
  • PAPIER – w pojemnik w kolorze niebieskim,
  • BIO – w pojemniku w kolorze brązowym.

Oznacza to, że do zbierania tych odpadów nie będzie można już stosować foliowych/plastikowych worków. Powyższe jest związane z koniecznością zaprzestania zanieczyszczania workami foliowymi odpadów selektywnie zebranych.

Komentarze są wyłączone.