XLIX Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach, 27.10.2021 r. 9:00

Przebieg obrad możesz obserwować OnLine tutaj

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach, 27 października 2021 r. (środa) o godz. 900

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4, Przyjęcie protokołu z XLIV oraz XLVIII Sesji RM.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Kartuzy w roku szkolnym 2020/2021

6. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

8. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

9.1 nadania nazwy ulicy „Imbirowa” w miejscowości Mezowo,

9.2 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

9.3 dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach na ul. F. Sędzickiego 40.

9.4 zmiany uchwały Nr XXIX/263/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

9.5 zmiany uchwały nr XXIlI195/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kartuzy, zmienionej uchwałą Nr XXXl269/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z 15 lipca 2020r.,

9.6 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Głusino pomiędzy drogą publiczną gminną G 155311 G a rzeką Dębnicą,

9.7 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Głusino – Nowinki,

9.8 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 130,  128, 127/2,194,196,195 położonych w obrębie ewidencyjnym Glusino .

9.9 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

9.10 zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2021 rok.. .

9.11 aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2021-2030

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XLIX Sesji RM.

Komentarze są wyłączone.