Ciepłe mieszkanie

OGŁOSZENIE O NABORZE DEKLARACJI WSTĘPNYCH UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM

„CIEPŁE MIESZKANIE – II NABÓR”

NA TERENIE GMINY KARTUZY

Burmistrz Kartuz, w związku z planowanym ubieganiem się o pozyskanie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW), w ramach II naboru do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”).

WYDŁUŻA  NABÓR DEKLARACJI WSTĘPNYCH UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

do dnia 15 listopada 2023 r.,

dzięki czemu najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych będą mieli szansę na dotację do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej budynków.

CEL PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych w budynku, spełniające warunki Programu. Wyłącznie dla Wspólnot dofinansowaniem objęte będą również m.in.: termomodernizacja budynku oraz zakup i montaż paneli PV.

Program realizowany będzie w latach 2024-2026.

BENEFICJENCI

Dofinansowanie, udzielane będzie:

1. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy (w ramach części 1-3 Programu),

2. wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych w budynku, w ramach części 4 Programu.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA DEKLARACJI

Deklaracje udziału w Programie należy wypełniać na przygotowanych drukach, które można pobrać w następujący sposób:

– ze strony bip.kartuzy.pl/Formularze, wnioski/ Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami/II nabór w ramach PP Ciepłe Mieszkanie,

– w Punkcie Konsultacyjnym „Czyste Powietrze” (na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach).

Deklaracje należy składać do 15 listopada 2023 r.:

– bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

– poprzez przesłanie, podpisanego podpisem zaufanym, pliku pdf deklaracji na adres: gmina@poczta.kartuzy.pl.

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1) dochodów osoby fizycznej lub osób pozostających w jego gospodarstwie domowym
i ustalona została na poziomie:

– dla części 1 – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

– dla części 2 – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

– dla części 3 – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

– dla części 4 – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl (Oferta / Programy / Ciepłe Mieszkanie).

Nie zwlekaj! Działaj!

CIEPŁE MIESZKANIE – termin II naboru wniosków wydłużony do 15 listopada

Komentarze są wyłączone.