Narodowy Spis Ludności 2021

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Spis będzie trwał do 30 czerwca 2021r.

Spis ludności to ? jak podaje Encyklopedia PWN ? podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: ?ilu nas jest?, ?kim jesteśmy? i ?jak żyjemy?. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy). Dane spisowe służą do konstruowania operatów losowania dla reprezentacyjnych badań społecznych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez GUS aktualnego operatu (wykazu mieszkań i budynków), będącego podstawą do losowania prób do badań przeprowadzanych w okresach między spisowych. Dodatkowo, prowadzone przez statystykę publiczną coroczne badania bilansowe weryfikowane są wynikami spisów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście  jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze ? bezpośrednio i telefonicznie.

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe (patrz: Rozporządzenie UE nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności i mieszkań) oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu (patrz: konsultacje społeczne).

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  1. wiek;
  1. adres zamieszkania;
  1. stan cywilny;
  1. kraj urodzenia;
  1. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej ? pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  1. lokalizacja miejsca pracy;
  1. rodzaj działalności zakładu pracy;
  1. zawód wykonywany;
  1. status zatrudnienia;
  1. wymiar czasu pracy;
  1. rodzaj źródła utrzymania osób;
  1. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  1. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  1. stopień niepełnosprawności;
  1. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  1. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  1. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  1. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  1. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  1. miejsce zamieszkania za granicą ? kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  1. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość ? przynależność narodowa lub etniczna;
  1. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  1. wyznanie ? przynależność do wyznania religijnego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  1. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  1. stan zamieszkania mieszkania;
  1. własność mieszkania;
  1. liczba osób w mieszkaniu;
  1. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  1. liczba izb w mieszkaniu;
  1. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  1. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  1. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  1. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  1. stan zamieszkania budynku;
  1. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  1. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  1. liczba izb w budynku;
  1. własność budynku;
  1. liczba mieszkań w budynku;
  1. rok wybudowania budynku.

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

M.P.

Komentarze są wyłączone.