OZE dla Kaszub ? nabór uzupełniający

Burmistrz Kartuz, na mocy zarządzenia nr 137/2018 z dnia 05.11.2018 r., ogłasza nabór uzupełniający do Projektu pn. ?OZE dla Kaszub ? wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno?, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ?OZE dla Kaszub ? wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno? uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 %. Koszt całkowity inwestycji to 9 mln 956 tys 25 zł i 10 gr.

W ramach przedmiotowego zadania mieszkańcy mają możliwość instalacji kolektorów solarnych lub powietrznych pomp ciepła do c.w.u.

Warunkiem wzięcia udziału w naborze uzupełniającym jest złożenie wypełnionej ankiety dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania instalacji odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody użytkowej. Ankieta dostępna jest na stronie www.kartuzy.pl (do pobrania pod obwieszczeniem) oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Kartuzach (pok. 320, III piętro). Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu) lub odesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Termin naboru odbędzie w dniach od 15-11-2018 r. do 30-11-2018 r. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi załącznikami. Ankiety złożone po wyznaczonym terminie naboru, nie będą rozpatrywane. Ankiety oraz Regulamin naboru uzupełniającego zostaną opublikowane na stronie www.kartuzy.pl dnia 14.11.2018 r. Od tego też dnia ankiety będą gotowe do pobrania w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu (pok. 320).

Najważniejsze informacje o naborze

I. Uczestnicy projektu

Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Gminie Kartuzy posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów budynków mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku nie później niż na dzień 30-11-2018r.

II. Kryteria wyboru uczestników

W ramach naboru do projektu przewidziano dokonanie wyboru uczestników na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium I ? efekt środowiskowy ? przyjmuje się dwa kryteria środowiskowe:

– do udziału w projekcie przyjmuje się w pierwszej kolejności instalacje do wyczerpania następujących wskaźników łącznej mocy wszystkich instalacji zgłoszonych w naborze odpowiednio:
– dla instalacji solarnych ? 39,13 kW
– dla instalacji pomp ciepła do podgrzewania c.w.u ? 11,5 kW
– do udziału w projekcie przyjmuje się gospodarstwa domowe, które do c.w.u. używają najbardziej emisyjnych nośników energii (1. Energia elektryczna, 2. Węgiel, 3. Olej opałowy, 4. Gaz płynny, 5. Drewno, pelet, słoma, trociny, 6. inne).

Kryterium II ? kolejność zgłoszeń (DEKLARACJI) ? w przypadku, gdy wpłyną zgłoszenia charakteryzujące się podobnym efektem środowiskowym o wyborze zadecyduje data wpływu ankiety szczegółowej.
Burmistrz Kartuz
/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Załączniki:

Regulamin
Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
Wzór ankiety szczegółowej.

Pobierz załącznik (wejdź).

ZADBAJMY O CZYSTOŚĆ PRZYRODY?

MP

Komentarze są wyłączone.