Z myślą o mieszkańcach?

Od dnia 01.10. 2015r. w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. ?PSZOK?, Kiełpino, ul. Szkolna 53 od poniedziałku do piątku od 8.00 ? 16.00, w sobotę 9.00-14.00   uruchomiono Punkty ?Ponowne  Użycie? Do takich punktów można oddawać niepotrzebne przedmioty (sprawne, nieuszkodzone, czyste i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników), które każdy mieszkaniec naszej gminy może ponownie wykorzystać. Zachęcam do oddawania przedmiotów takich jak: rowery, meble, sprzęty rtv-agd. Wiele ważnych informacji można wyszukać na stronie: www.odpady.kartuzy.pl

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KARTUZY

1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kartuzy, zwanymi w skrócie PSZOK.

2.Na terenie Gminy Kartuzy prowadzone są dwa punkty PSZOK:

a)przy ul. Mściwoja II 14, 83-300 Kartuzy; operator ELWOZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mściwoja II 14, 83-300 Kartuzy;

b)przy ul. Szkolnej 53, 83-307 Kiełpino; operator Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANIKO Andrzej Koszałka z siedzibą przy ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

3.Punkty PSZOK są czynne przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach

 Od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

w soboty od 900 do 1400

4.Do PSZOK dostarczane są odpady przez mieszkańców, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodniekategoriami wymienionymi poniżej:

a)papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury ? 15 01 01;

b)szkło oraz opakowania ze szkła – 15 01 07;

c)tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych ? 15 01 02;

d)metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.) ? 15 01 04;

e)opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki ? 15 01 05;

f)odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna ? 20 03 07;

g)odpady zielone 20 02 01;

h)odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;

i)drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów) ? 15 01 03, 20 01 37, 20 01 38;

j)zużyte baterie iAKUMULATORY  ? 20 01 34;

k)sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć ? 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36*;

l)odpady niebezpieczne; opakowania zawierające resztki farb, lakierów rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;

m)odpady niebezpieczne; odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze, oleje i tłuszcze jadalne;

n)odpady niebezpieczne, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki;

o)posortowane odpady budowlane i rozbiórkowe ? gruz ceglany i betonowy oraz odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia o kodzie z grupy 17;

p)styropian (czysty bez kleju) oraz wełna budowlana;

q)zużyte opony samochodowe 16 01;

6.Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem:

a)do 10kg odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 5 lit. l ? n,

b)do 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w ust. 5 lit. o,

c)do 1m3 styropianu, o którym mowa w ust. 5 lit. p,

d)do 4 sztuk opon, o których mowa w ust. 5 lit. q.

7.Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 6.

8.Odpady przekraczające limity określone w ust. 6 przyjmowane są odpłatnie przezOPERATORA PSZOK według cennika przez niego ustalonego.

9.Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

10.Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

11.Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przejmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.

12.w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:

a)odpady pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe,

b)zmieszane odpady komunalne,

c)papa oraz odpady zawierające azbest,

d)odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

13.Potwierdzenie przyjęcia odpadów, o których mowa w ust. 5 lit. k ? q, odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów. Formularz zawiera dane przekazującego odpady: numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

14.PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

15.Na terenie PSZOK prowadzony jest demontaż odpadów wielkogabarytowych.

16.Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane odpady przekazywane będą do podmiotów posiadających wymagane prawem pozwolenia.

17.Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

18.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca

Warto zwrócić uwagę , co do mebli nie ma limitu.

Na zakończenie dziękuje wszystkim, którzy odwiedzają naszą stronę, która istnieje zaledwie cztery miesiące. Jeśli macie Państwo, ciekawe i ważne informacje związane  z Kiełpinem, proszę pisać na stolemy@wp.pl

 

 

 

Komentarze są wyłączone.