ZMIANA ZASAD USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW – OD 1 STYCZNIA 2017 R.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).W związku z powyższym, Burmistrz Kartuz informuje: prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chociaż usunięcie drzewa lub krzewu w opisanej powyżej sytuacji nie wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę, to w przypadku, gdy to samo drzewo uległoby złamaniu lub wywrotowi, konieczne jest zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który ma obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin, celem potwierdzenia, czy drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót. Równocześnie podkreślić należy, że nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości mogą usuwać następujące drzewa i krzewy: krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Rolnicy zostali zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew
i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia
z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych np. umyślnego płoszenia lub niepokojenia, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Usuwanie drzew rosnących na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
i Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu nadal obowiązują zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.Oznacza to, że nie można np. usuwać drzew rosnących na miedzach lub w linii brzegowej jeziora.

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATYKA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH PRZY GRANICY DZIAŁKI

 

 

Problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się  z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym

Komentarze są wyłączone.