INTREWENCJA w sprawie WODY

Szanowni Państwo! podobnie jak wielu mieszkańców zaniepokojony jestem- brakiem wody w naszych domach. Napisałem stosowne pisma do Burmistrza Kartuz oraz przedsiębiorstwa KPW i K w Kartuzach, które odpowiada za gospodarkę wodną.

Oto treść pism:

Prezes KPW i K w Kartuzach

Sz.P. Tadeusz Ostanek

Panie Prezesie, od dłuższego czasu na terenie gminy Kartuzy mamy poważne  problemy z wodą. Niestety Kiełpino, które ma prawie 4 tysiące odbiorców ma znaczne braki w wodę. Mieszkam w Kiełpinie 27 lat taka sytuacja jest dramatyczna. Ta sytuacja powtarza się od co najmniej 10 lat, najbardziej cierpią mieszkańcy ulicy Starowiejskiej. Mamy na terenie Kiełpina 4 studnie, czy nie należało wcześniej zainwestować w kolejną studnię. Firma KPW i K w Kartuzach istnieje od 1997 roku jakie są nakłady finansowe na kanalizację wodną. Kiełpino się dynamicznie rozwija, za kilka lat będzie 5000 mieszkańców, a wody brak. Jaki jest program naprawczy firmy na poprawę takiej sytuacji. Mamy XXI wiek, ludzie przychodzą wieczorem do domu .a wody brak. Bardzo proszę poprawić komunikację z mieszkańcami, obwieszczenia oraz informacje na stronie kpw i k w Kartuzach są zbyt ogólnikowe. Jeśli jest przerwa w dostawie wody proszę podać konkretne godziny, jak się praktykuje w całej Polsce. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – dalej u.z.z.w. Art. 3 u.z.z.w. powtarza, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W tym celu gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Gmina realizuje swoje zadania w ramach posiadanych możliwości finansowych. W przedstawionym stanie faktycznym inwestor czyli KPW i K powinien we własnym zakresie i na własny koszt wykonać wszelkie prace niezbędne do zapewnienia działce ujęcia wody.

Kolejna kwestia proszę o informację jakie procedury prawne trzeba spełnić, żeby mieszkańcy zostali podłączenie do kanalizacji ściekowej. Często otrzymuję pytania w tej sprawie, jakie trzeba spełnić warunki.

Proszę o rozwiązanie problemów z wodą na terenie sołectwa Kiełpino   

Mirosław Paczoska


                                                                                                                              Kiełpino.20.06.2021

Mirosław Paczoska

ul. Grodziskowa 1

83-307 Kiełpino

 Burmistrz Kartuz

M. G. Gołuński

Panie Burmistrzu, od dłuższego czasu na terenie gminy Kartuzy mamy problemy z wodą., taj jak w całej Polsce. Niestety Kielpino, które ma prawie 4 tysiące odbiorców ma znaczne braki w wodę. Mieszkam w Kiełpinie 27 lat taka sytuacja jest dramatyczna. Ta sytuacja powtarza się od co najmniej 10 lat, najbardziej cierpią mieszkańcy ulicy Starowiejskiej. Mamy na terenie Kiełpina 4 studnie, czy nie należało wcześniej zainwestować w kolejną studnię. Firma KPWi K w Kartuzach istnieje od 1997 roku jakie są nakłady finansowe na kanalizację wodną. Kiełpino się dynamicznie rozwija, za kilka lat będzie 5000 mieszkańców, a wody brak. Jaki jest program naprawczy firmy na poprawę takiej sytuacji. Mamy XXI wiek, ludzie przychodzą wieczorem do domu .a wody brak. Bardzo proszę poprawić komunikację z mieszkańcami, obwieszczenia oraz informacje na stronie kpw i k w Kartuzach są zbyt ogólnikowe. Ludzie są załamani takim stanem rzeczy. Jeśli jest przerwa w dostawie wody proszę podać konkretne godziny, jak się praktykuje w całej Polsce. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – dalej u.z.z.w. Art. 3 u.z.z.w. powtarza, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W tym celu gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Gmina realizuje swoje zadania w ramach posiadanych możliwości finansowych. W przedstawionym stanie faktycznym inwestor czyli KPW i K powinien we własnym zakresie i na własny koszt wykonać wszelkie prace niezbędne do zapewnienia działce ujęcia wody.

Proszę o rozwiązanie problemów z wodą na terenie sołectwa Kiełpino

Komentarze są wyłączone.