Nasz kapłan z Kiełpina?

W dniu 12 lutego 2019 roku, Ojciec Święty Franciszek mianował Naszego

Proboszcza ks.prałata dr Arkadiusza Okroja biskupem pomocniczym diecezji

pelplińskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cufruta. Ksiądz prałat

dr.Arkadiusz Franciszek Okroj przejął obowiązki proboszcza w Parafii

p.w.św. Michała Archanioła w Kiełpinie 1 lipca 2010 roku.

Urodził się 27maja 1967 roku w Kartuzach, jest najstarszym z pięciorga rodzeństwa,

pochodzi z Chmielna. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego

im.Hieronima Derdowskiego w Kartuzach o profilu matematyczno-fizycznym.

Po maturze w 1986 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w

Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął w 1990 roku, natomiast w dniu 6

czerwca 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa

peplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Po święceniach był wikariuszem przez

4 lata w parafii p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu a następnie

około roku w parafii św. Józefa w Wygodzie. W 1997 roku podjął studia

specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Wydziale Teologicznym

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 2002 roku ze

stopniem naukowym – dr teolog. Przez 10 lat był ojcem duchownym,

wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, kapelanem

Żeńskiego Domu Akademickiego KUL, przewodnikiem Grupy Świeckiej Pieszej

Pielgrzymki na Jasną Górę, duszpasterzem rekolekcji, asystentem

kościelnym Dziecięcych Ognisk Misyjnych. W diecezji pełni funkcje

moderatora formacji kapłańskiej. Ksiądz prałat dr. Arkadiusz Okroj

posiada wybitne osiągnięcia, jest przewodniczącym Podkomisji Konferencji

Episkopatu Polski ds.Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego oraz jest

członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej. W 2009 roku został

odznaczony przez Papieża Benedykta XVI godnością kapelana honorowego

Jego Świątobliwości. W 2015 roku w plebiscycie zorganizowanym przez

„Dziennik Bałtycki” został nominowany przez Biskupa  J.S. Ryszarda

Kasynę „Proboszczem Roku 2015”, natomiast w roku 2016 został nagrodzony

przez Burmistrza Kartuz Mieczysława Gołuńskiego nagrodą” Kartuska Skra”w

kategorii „”Pomagają Innym”. W 2017 roku obchodził Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa.

Proboszcz ks.dr Arkadiusz Okroj po przejęciu Parafii w Kiełpinie bardzo zabiega o potrzeby Parafian. Z inicjatywy Proboszcza rozbudowano zabytkowy kościół, zmodernizowano

starą część świątyni, uporządkowano nowy cmentarz,….. Dzięki staraniom

i zaangażowaniu Proboszcza, Parafia w Kiełpinie rozwija się i wzmacnia.

Jest założycielem szeregu różnorodnych wspólnot ,grup działających w Parafii, nad którymi sprawuje opiekę

Pokazany jest prawdziwy, pozytywny wizerunek Kościoła w Kiełpinie oraz

jest to piękne dzieło w Parafii. Serdecznie dziękujemy Papieżowi

Franciszkowi za mianowanie  biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej,

którym został Nasz Proboszcz z Parafii w Kiełpinie ks. prałat dr.

Arkadiusz Okroj. Jest jedynym proboszczem parafii w dekanacie kartuskim,

który dostąpił takiego zaszczytu. Dzięki zaangażowaniu proboszcza 13.08. 2017r. powstała książka pt.Kiełpino- Zarys dziejów wsi i parafii w gminie Kartuzy autorstwa Dariusza Dolatowskiego pierwsza monografia w gminie Kartuzy    Jesteśmy bardzo dumni, to zaszczyt dla

Naszej kiełpińskiej Parafii. Ksiądz proboszcz pomagał w różnych imprezach kulturalnych, Bieg Arasmusa, Dzień Seniora, a ?salka kominkowa? na plebani była i jest miejscem spotkań dla różnych grup  i stowarzyszeń. Dzięki staraniom proboszcza z dawnego budynku gospodarczego powstanie, w tym  roku nasz kiełpiński Dom Kultury.     Jesteśmy bardzo dumni, to zaszczyt dla naszej kiełpińskiej Parafii. Pamiętajmy o modlitwie, kto może niech uda się do Pelplina, tam się wszystko zaczęło. Uroczysta Msza Św. udzielenia święceń biskupich ks. prałatowi dr Arkadiuszowi Okroj, sprawowana będzie 2 marca 2019 roku o godz.11, w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.

Droga duchowa: Chmielno, Drzycim- Wygoda- Lublin-Pelplin- Kiełpino- Pelplin

Jezu, błogosław wszystkim, których postawiłeś na mojej drodzeAutorzy: U. Szczepańska, M. Paczoska

Komentarze są wyłączone.