Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Ostatnie Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich Wojewodów i służb im podległych, wspomniane badanie przebiegło bez przeszkód. Wyniki badania zostały przedstawione jako jeden z rozdziałów materiału informacyjnego: Sprawozdaniez realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych(8/9 lutego 2017)? ? zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponieważ Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane jest co 2 lata, kolejna edycja odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się do wszystkich Wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób ?dobrej woli? – chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych. Stąd też, w celu rzetelnego przygotowania realizacji badania, w urzędach wojewódzkich powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Miejsca przebywania osób bezdomnych ? do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie:

 • noclegownie;
 • schroniska dla osób bezdomnych;
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • ogrzewalnie;
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 • zakłady karne, areszty śledcze;
 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;
 • inne miejsca.

Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

Jeśli macie Państwo informacje na temat osoby bezdomnej przebywającej na terenie naszego sołectwa proszę o kontakt. Wspierajmy osoby, które takiej pomocy oczekują.

M.P.

Komentarze są wyłączone.