Zebranie Rady Sołeckiej w Kiełpinie

W dniu 11.01.2019r. odbyło się zebranie rady sołeckiej w Kiełpinie. Na spotkaniu obecni byli:

Członek ? Hanna Rychert

Członek– Małgorzata Wołowska

Czlonek- Jerzy Arent

Członek- Jarosław Mackojć

Radny ? Jarosław Plichta

Sołtys ? Mirosław Paczoska

 Na zebraniu sołtys przedstawił plany inwestycji w roku 2019r. Członkowie rady sołeckiej zostali poinformowani przez sołtysa z problemami zgłaszanymi przez mieszkańców. Najwięcej czasu poświęcono infrastrukturze drogowej m.in. rozbudowa ul. Starowiejskiej przez  las do drogi woj. 224, omawiano sytuację ulicy Szkolnej- na wysokości żwirowni- należy uregulować stan prawny i uzupełnić płytami jumbo. Członkowie rady, zwrócili uwagę na problem dojazdu do sali gimnastycznej. Uważamy, iż lepiej jest zlikwidować skarpę przy szkole i nie robić ronda. Sołtys  zwrócił uwagę na przebudowę dróg głównych ul. Osiedlowa, ul. Leśna. W związku z sygnałami mieszkańców  o problemach na ul. Energetyków, Starowiejska, Okrężna sołtys przekazał informacje do Urzędu Gminy ? wydział komunalny ( osoba odpowiedzialna Pan Andrzej Markowski). Dyskutowano o nowych punktach świetlnych- sołtys i radny Pan Jarosław Plichta przekazał informację z sesji z dnia 28.12.2018r., gdzie grupa radnych na poszczególne sołectwa ustaliła 20000 zł na każde sołectwo, co jest niekorzystne dla sołectwa Kiełpino, mieszkańcy wcześniej zgłosili 30 miejsc na lamy. Radny Jarosław Plichta i sołtys omówili sprawę ul Energetyków, gdzie Pan Jerzy Arent wysypał piasek dla poprawy stanu nawierzchni, niestety warunki pogodowe nie sprzyjają naprawie. W czasie sesji 28.12.2018r. doszło do dziwnej sytuacji, Pan radny Jacek Richer zaproponował przebudowę ul. Kiełpińskiej i ul Energetyków  na co budżecie gminy przeznaczono 300 000 zł. To zadanie, zostało ustalone z grupą radnych bez wiedzy sołtysa, rady sołeckiej oraz radnego Jarosława Plichty. Sołtys oraz Pan radny J. Plichta na sesji byli zaskoczenie taką sytuacja. Na zebraniu rady wszyscy podkreślili priorytety drogowe:

Ulica Starowiejska, Szkolna, Leśna, Długa oraz Kartuska, która wymaga rozbudowy. W czasie spotkania omawiano sprawę budowy domu kultury, termin dnia Seniora   – 17.05.2019r., Sobótki 22.06.2019r.( nowość ? sobota). Na zebraniu podano propozycje mieszkańców do Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy na lata 2019-2224r.:

 • Przebudowa skrzyżowania na ul. Kartuskiej z ul. Długą
 • Budowa ciąg pieszo- rowerowy Kiełpino ? Leszno do miejsca grobu ks. A. Arasmusa
 • Budowa chodnika Kiełpino- Mezowo
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej do drogi woj. 224
 • Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenia na placu zabaw
 • Utwardzenie drogi Osiedlowej, Raduńskiej, Leśnej
 • Kanalizacja wsi
 • Rozbudowa   punktów świetnych szczególnie Leszno ? droga woj. 224
 • Budowa orlika przy szkole
 • Rozbudowa i remont  Domu Sportowca ul. Długa
 • Rozbudowa sieci gazowej i źródeł energii odnawialne
 • Utworzenie Klubu Seniora  przy Domu Kultury
 • Uregulowanie stanu prawnego dróg prywatnych
 • Aktywizacja mieszkańców poprzez sport, imprezy , koncerty

Komentarze są wyłączone.