Zebranie wiejskie w Kiełpinie

Protokoły

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiełpino

które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020

 1. Zebranie rozpoczęto o godz. 18:00
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności ? 84 osoby oraz
  Burmistrz Gminy Kartuzy ? Mieczysław Grzegorz Gołuński
  Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy ? Wojciech Jaworowski
 3. Na przewodniczącego zebrania wybrano Mirosława Paczoskę, na protokolanta Łukasza Grzenkowicza
 4. Porządek obrad:
  1. Otwarcie zebrania wiejskiego
  1. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad
  1. Sprawozdanie z działalności sołtysa za rok 2019
  1. Informacje Burmistrza Kartuz w sprawie realizacji zadań w Sołectwie Kiełpino
  1. Zmiany w budżecie Funduszu Sołeckiego na rok 2020
  1. Zamknięcie zebrania

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

 • Sołtys Mirosław Paczoska przedstawił szczegółowe sprawozdanie z swojej działalności za rok 2019.
 • Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy Wojciech Jaworowski przedstawił sprawozdanie wydatków poniesionych przez Gminę Kartuzy na rzecz sołectwa Kiełpino.
 • Zostały zgłoszone propozycje przedsięwzięć w ramach zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 wypracowanych przez Radę Sołecką:
  • Zakup namiotu harcerskiego ? 3 700 zł
  • Zakup stołu do gry w ping-pong wraz z niezbędnym osprzętem ? 2 000 zł
  • Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie ? 5 140,68 zł

Po dyskusji nad każdym z projektów przystąpiono do głosowania, którego wyniki były następujące:

 1. głosów za: 83, głosów przeciw: 0, głosów wstrzymujących się: 0
 2. głosów za: 82, głosów przeciw: 0, głosów wstrzymujących się: 1
 3. głosów za: 80, głosów przeciw: 2, głosów wstrzymujących się: 1


Proponowane zmiany w funduszu sołeckim 2020 zostały przyjęte przez zebranie wiejskie ilością głosów za 82, przeciw 1, wstrzymujących się 0.

 • Przewodniczący zaproponował składanie przez uczestników Zebrania Wiejskiego wolnych wniosków. Wobec ich braku zakończył spotkanie.

Protokół

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiełpino

które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020

 • Zebranie rozpoczęto o godz. 18:30
 • W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności ? 84 osóby oraz
  Burmistrz Gminy Kartuzy ? Mieczysław Grzegorz Gołuński
  Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy ? Wojciech Jaworowski
 • Na przewodniczącego zebrania wybrano Mirosława Paczoska, na protokolanta Łukasza Grzenkowicza
 • Porządek obrad:
  • otwarcie zebrania wiejskiego
  • przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad
  • dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego
  • przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie uchwały zebrania wiejskiego.
  • zamknięcie zebrania

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

 1. Zostały zgłoszone propozycje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wypracowanych przez Radę Sołecką:
  1. Poprawa jakości ul. Cukierniczej przez ułożenie płyt Yomb ? 20 tyś. zł
  1. Poprawa jakości ul. Starowiejskiej przez ułożenie płyt Yomb ? 20 tyś. zł
  1. Organizacja imprez i wydarzeń ? 16 402,50 zł  m.in. działania Krąg Arasmusa ? 5 tyś. zł

Po dyskusji nad każdym z projektów przystąpiono do głosowania, którego wyniki były następujące:

 • głosów za: 45, głosów przeciw: 7, głosów wstrzymujących się: 17
 • głosów za: 66, głosów przeciw: 0, głosów wstrzymujących się: 5
 • głosów za: 67, głosów przeciw: 2, głosów wstrzymujących się: 2
 1. Zebranie Wiejskie przyjęło uchwałę nr 2/2020 (załącznik nr 2) w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 ilością głosów za 68, przeciw 1, wstrzymujących się 2.
 1. Przewodniczący zakończył spotkanie.

Komentarze są wyłączone.